Fizyka techniczna

Wydział:

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania:

1,5 roku (dla kandydatów z tytułem inżyniera)
2 lata (dla kandydatów z tytułem licencjata)

Liczba miejsc: 36
Specjalność:
  • modelowanie komputerowe
  • nowoczesne materiały i nanotechnologie
  • technologie multimedialne
  • komputerowa analiza obrazu i sygnału

 UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów fizyka techniczna mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera uzyskany na kierunku fizyka lub fizyka techniczna albo tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera, albo tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera, uzyskany na innym kierunku studiów.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów fizyka techniczna jest:
1. złożenie dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, sporządzanej na podstawie średniej arytmetycznej ocen z toku ukończonych studiów, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów fizyka techniczna.

W przypadku absolwentów kierunków innych niż fizyka lub fizyka techniczna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ocenia, w oparciu o suplement do dyplomu (lub indeks), zrealizowanie przez kandydata treści programowych (60% liczby godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych) pozwalających na uzyskanie efektów kształcenia właściwych dla studiów I stopnia prowadzonych na kierunku fizyka techniczna. Warunkiem umieszczenia imienia i nazwiska kandydata na liście rankingowej jest spełnienie powyższego wymogu.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów,
3. zaświadczenie o średniej arytmetycznej z toku studiów,
4. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu (§ 15 załącznika nr 1).

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek fizyka techniczna prowadzona jest na kierunek studiów. Decyzja o uruchomieniu określonej specjalności oraz podział studentów na specjalności, nastąpi zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki po ogłoszeniu list osób przyjętych i nie później niż przed rozpoczęciem semestru. Przypisanie studenta do specjalności realizowane będzie z uwzględnieniem preferencji studenta wskazanych na etapie rejestracji w procesie rekrutacji.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku fizyka techniczna rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

 

Additional information