Informatyka w języku angielskim

Wydział:

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania:

1,5 roku (dla kandydatów z tytułem inżyniera)

Liczba miejsc: 36
Specjalność:
  • analityka danych
  • grafika komputerowa i multimedia
  • informatyka stosowana
  • inżynieria obliczeniowa
  • teleinformatyka

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów informatyka (w języku angielskim) mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub równoważny.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów informatyka (w języku angielskim) jest:

1. złożenie dokumentów, w tym dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego,
2. zajęcie na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie ukończonych studiów I stopnia, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów informatyka (w języku angielskim).

WYMAGANE DOKUMENTY

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub tymczasowe zaświadczenie o obronie pracy inżynierskiej lub licencjackiej,
2. kserokopia suplementu do dyplomu, indeksu lub wyciągu z indeksu,
3. udokumentowana znajomość języka angielskiego.
Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku informatyka (w języku angielskim) wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL lub równoważnym lub świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

4. pozostałe dokumenty wskazane w Uchwale Senatu (§ 15 załącznika nr 1).

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek informatyka (w języku angielskim) prowadzona jest na kierunek studiów. Decyzja o uruchomieniu poszczególnych specjalności oraz podział studentów na specjalności, nastąpi niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później jednak niż przed rozpoczęciem pierwszego semestru nauki. Studia stacjonarne II stopnia na kierunku informatyka (w języku angielskim) rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18.


PRZEJDŹ DO REJESTRACJI

Additional information