Matematyka

Wydział:

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 2 lata
Liczba miejsc: 72 (5*)
Specjalność:
  • matematyka w finansach i ekonomii
  • modelowanie matematyczne

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów matematyka mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w zakresie kierunku spełniającego łącznie dwa warunki:

  • kierunek został przyporządkowany do obszaru nauk ścisłych,
  • dla kierunku wskazano dziedzinę nauk matematycznych jako dziedzinę, z którą związane są efekty kształcenia.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów matematyka jest:

1. złożenie dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, uwzględniającej wynik studiów obliczony na podstawie poniższego wzoru, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów matematyka:

wynik studiów = 0.6 ·Śr + 0.2 ·PD + 0.2 ·ED

gdzie:

Śr – oznacza średnią z toku studiów – obliczoną zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom;
PD – oznacza ocenę za pracę dyplomową;
ED – oznacza ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik studiów podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów,
3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o wartości brakującego parametru, wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia,
4. pozostałe dokumenty wskazane w Uchwale Senatu (§ 15 załącznika nr 1).

Podział na specjalności dla osób przyjętych na kierunek studiów matematyka nastąpi po pierwszym semestrze nauki. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia ww. kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku matematyka rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18.


PRZEJDŹ DO REJESTRACJI

Additional information