Budownictwo WIL

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc:   468 (1*)
Specjalność:
 • budowlane obiekty inteligentne
 • budowle – informacja i modelowanie (BIM)
 • budowle i środowisko
 • drogi kolejowe
 • drogi, ulice i autostrady
 • infrastruktura transportu lotniczego
 • inżynieria wodna i komunalna
 • mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • mosty i budowle podziemne
 • technologia i organizacja budownictwa
 • zarządzanie i marketing w budownictwie

* Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów budownictwo (w języku polskim) mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera uzyskany na kierunku budownictwo.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek budownictwo (w języku polskim) jest:

1. złożenie dokumentów, 
2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów, pozycji nie niższej niż liczba miejsc uchwalona przez Senat PK dla kierunku studiów budownictwo (w języku polskim). 

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się lista rankingowa tworzona jest na podstawie potwierdzonej liczby punktów ECTS.

 WYMAGANE DOKUMENTY

1. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:


 
gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów.

Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

3. pozostałe dokumenty wskazane w Uchwale Senatu (§ 15 załącznika nr 1).

Podział na specjalności dla osób przyjętych na studia stacjonarne prowadzone na kierunku budownictwo (w języku polskim) nastąpi na podstawie:
1. preferencji kandydata zadeklarowanych w elektronicznym systemie obsługi dydaktyki Wydziału Inżynierii Lądowej,
2. miejsca na liście rankingowej,
3. bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału Inżynierii Lądowej,
4. zarządzenia Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na PK.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzenia efektów uczenia się uzyskali 20% lub więcej punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów, otrzymują maksymalny wskaźnik rekrutacyjny odpowiadający średniej 5,0 z toku studiów. Minimalna liczba zaliczonych punktów ECTS uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 5% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów. W przypadku gdy liczba zaliczonych punktów ECTS znajduje się w przedziale 5% - 20% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów, wskaźnik rekrutacyjny obliczony jest wg wzoru:


z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo (w języku polskim) rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18. 

Additional information