Technologia chemiczna (w języku angielskim)

Wydział:

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania:

1,5 roku dla kandydatów z tytułem inżyniera (rekrutacja na semestr letni)

Liczba miejsc: 24 (1*)
Specjalność:
  • innowacyjne technologie chemiczne

* Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na studia 3-semestralne na kierunku technologia chemiczna (w języku angielskim) mogą się ubiegać kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na 3-semestralne studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia obejmujące minimum 70% kompetencji obszarowych przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku technologia chemiczna realizowanym na WIiTCh. Uzupełnienie braków kompetencyjnych będzie osiągnięte w wyniku zaliczenia zajęć realizowanych na pierwszym semestrze studiów II stopnia oraz w ramach przedmiotów uzupełniających nieobjętych planem studiów II stopnia.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek technologia chemiczna (w języku angielskim) jest:

1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie sumy średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego) oraz wyniku testu kompetencyjnego ocenianego w skali od 0 do 5 pkt, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów technologia chemiczna (w języku angielskim).

Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru. Maksymalny czas odpowiedzi na pytania zawarte w teście wynosi 60 minut. Wszystkie pytania testowe mają jednakową wagę. Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe, zawiera pytania przygotowane przez osoby odpowiedzialne za dany przedmiot na studiach I stopnia w ilości 2 pytania na każdy punkt ECTS przypisany do przedmiotu. Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku technologia chemiczna rozwiązują test kompetencyjny w języku angielskim. Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe, podaje się do wiadomości kandydatów najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu,
3. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu (§ 15 załącznika nr 1).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia ww. kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia 3-semestralne II stopnia na kierunku technologia chemiczna (w języku angielskim) rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

Additional information