Budownictwo WIŚ

Wydział:

Wydział Inżynierii Środowiska

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc: 90 (9*)
Specjalność:
  • budownictwo wodne i geotechnika
  • inżynieria dróg wodnych

* Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów budownictwo mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku budownictwo.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek budownictwo jest:

1. złożenie dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów, pozycji nieprzekraczającej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów budownictwo.

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.

 WYMAGANE DOKUMENTY

1. poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, obliczonej do dwóch miejsc po przecinku, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych.
Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

 

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

3. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu (§ 15 załącznika nr 1).

Do postępowania kwalifikacyjnego na ww. kierunku studiów kwalifikują się jedynie kandydaci, którzy w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uzyskali co najmniej 20% punktów ECTS, określonych w programie kształcenia ww. kierunku studiów.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

Additional information