Gospodarka przestrzenna WA-WIL-WIŚ

Wydział:

Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Środowiska

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc: 144 (10*)
Specjalność:
 • planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna
 • urbanistyka i transport

* Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc, dla osób, które mogą zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów gospodarka przestrzenna mogą ubiegać się kandydaci posiadający:

 • tytuł inżyniera architekta lub magistra architekta uzyskany na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka lub
 • tytuł inżyniera architekta krajobrazu lub magistra architekta krajobrazu uzyskany na kierunku architektura krajobrazu lub
 • tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, budownictwo, transport, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geodezja, górnictwo i geologia lub kartografia.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów gospodarka przestrzenna jest:

 1. złożenie dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów, pozycji nieprzekraczającej liczby miejsc uchwalonej przez Senat Politechniki Krakowskiej dla kierunku studiów gospodarka przestrzenna.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. poświadczona przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
 2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów obliczonej do dwóch miejsc po przecinku, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:


  gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.
 3. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu (§ 15 załącznika nr 1).

REKRUTACJA NA PODSTAWIE POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ


Do postępowania kwalifikacyjnego na ww. kierunku studiów kwalifikują się jedynie kandydaci, którzy w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uzyskali co najmniej 20% punktów ECTS, określonych w programie kształcenia ww. kierunku studiów.
 
Studia stacjonarne II stopnia prowadzone na kierunku gospodarka przestrzenna rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

Additional information