Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości.

Aktualna oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej obejmuje 28 kierunków studiów I i II stopnia, które prowadzone są na 7 wydziałach uczelni. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Budownictwo w języku angielskim

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc: 36
Specjalność:
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów budownictwo prowadzony w języku angielskim mogą u­bie­gać się osoby posiadające tytuł co najmniej inżynieria, które ukończyły studia na kie­run­ku budownictwo.

Kryteria kwalifikacyjne:

O przyjęciu na kierunek budownictwo prowadzony w języku polskim decyduje:

 1. złożenie dokumentów,
 2. miejsce na liście rankingowej tworzonej na podstawie średniej ważonej z toku studiów.

Wymagane dokumenty:

 1. dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 2. suplement do dyplomu lub indeks z ukońconych studiów,
 3. zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,
 4. udokumentowana znajomość języka angielskiego,

  Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku budownictwo w języku angielskim wy­ma­ga­na jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE lub TOEFL, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem doj­rza­łoś­ci potwierdzającym ukończenie liceum wykładowym językiem angielskim albo świa­dec­twem doj­rza­łoś­ci potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zda­wa­ne­go na poziomie rozszerzonym.

  Znajomość języka można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego prze­pro­wa­dza­ne­go w Politechnice Krakowskiej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

 5. pozostałe dokumenty wskazane w zarządzeniu Rektora Politechniki Krakowskiej.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo prowadzone w języku angielskim rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13.

Additional information