Zwrot i przeksięgowanie opłaty rekrutacyjnej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyso­kości opłaty rekru­tacyjnej za postę­powanie związa­ne z przy­jęciem na studia wyższe prowa­dzone na Poli­technice Kra­kowskiej w roku akademickim 2016/17, kandydatom, którzy nie zostali przyjęci z powodu nieurucho­mienia kierunku lub specjal­ności przysługuje zwrot wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuru­cho­mienia kie­runku lub spe­cjal­ności pro­szeni są o wypeł­nienie załączonego wniosku i przesłanie do właściwej Komisji Re­kru­ta­cyjnej.

Kandydaci, którzy dokonali wpłaty na nieprawidłowe konto, wypełniają i składają do właściwej Komi­sji Rekru­tacyjnej wniosek o przeksięgowanie wpłaty (załącznik poniżej).

Additional information