Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej za postępowanie związane z przyjęciem na studia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2017/18, kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku lub specjalności, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną na ich pisemny wniosek. Wniosek można składać w siedzibie właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie do dnia 29 września 2017 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku lub specjalności proszeni są o wypełnienie poniższego wniosku i złożenie go w siedzibie właściwej
komisji rekrutacyjnej.

 

Additional information