Potwierdzanie efektów uczenia się

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ


Zgodnie z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym (art.170e - 170g), kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia I i II stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

  1. osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  2. osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów I stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia;
  3. osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. Potwierdzenia efektów uczenia się dokonuje komisja weryfikująca, powoływana osobno dla każdego Wydziału PK. W celu potwierdzenia efektów uczenia się należy kontaktować się z właściwym Wydziałem.

Procedura potwierdzania efektów uczenia się na PK jest regulowana:

Opłata za usługę edukacyjną związaną z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 100 złotych w odniesieniu do jednego punktu ECTS - zaliczonego bądź nie - w wyniku przeprowadzonej weryfikacji.

Additional information