Potwierdzanie efektów uczenia się

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ


Zgodnie z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym (art.170e - 170g), kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia I i II stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

  1. osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  2. osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów I stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia;
  3. osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
Na Politechnice Krakowskiej efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach:

  • architektura (Wydział Architektury),
  • fizyka techniczna studia II stopnia (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki),
  • informatyka (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki),
  • nanotechnologie i nanomateriały (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki).

Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. Potwierdzenia efektów uczenia się dokonuje komisja weryfikująca, powoływana osobno dla każdego Wydziału PK. W celu potwierdzenia efektów uczenia się należy kontaktować się z właściwym Wydziałem.

Procedura potwierdzania efektów uczenia się na PK jest regulowana:

 

TRYB NABORU:

 studia I stopnia

  • Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według wzoru:

W = W1 

gdzie uzyskane przez kandydata w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się punkty ECTS przeliczane są według tabeli:

Punkty ECTSliczba punktów
20 i powyzej 200
19 190
18 180
17 170
16 160
15 150
14 140
13 130
12 120
11 110
10 100
9 90
8 80
7 70
6 60
5 50
4 40
3 30
2 20
1 10
0 0
  • Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie w 2017 r. na studia I stopnia prowadzone na kierunku architektura krajobrazu na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się ustala się zgodnie z poniższą tabelą:
Punkty ECTSliczba punktów
20 i powyzej 200
19 190
18 180
17 170
16 160
15 150
14 140
13 130
12 120
11 110
10 100
9 90
8 80
7 70
6 60
5 50
4 0
3 0
2 0
1 0
0 0


studia II stopnia

  • Zasady dotyczące przeliczenia punktów ECTS podczas procedury potwierdzenia efektów uczenia się są zawarte w Uchwale Senatu PK.

 

Opłata za usługę edukacyjną związaną z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 100 złotych w odniesieniu do jednego punktu ECTS - zaliczonego bądź nie - w wyniku przeprowadzonej weryfikacji.

Additional information