Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania


1. Czy muszę złożyć dokumenty osobiście, czy może zrobić to za mnie ktoś z rodziny lub znajomy?


Jeżeli dokumenty są podpisane przez kandydata, może złożyć je ktoś z rodziny lub znajomy. Osoba składająca dokumenty nie musi przedkładać wtedy żadnych pełnomocnictw. Spis dokumentów znajduje się w zakładce wymagane dokumenty. Proszę pamiętać, że formularze wydrukowane z programu do rejestracji elektronicznej, z podpisami kandydata, muszą się również znaleźć w komplecie dokumentów.
W przypadku podpisywania wymaganych dokumentów w imieniu kandydata, osoba składająca dokumenty powinna dysponować upoważnieniem notarialnym. Treść takiego upoważnienia może przygotować notariusz. Można również skorzystać z wzoru pełnomocnictwa, które wymaga notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu kandydata na studia.


2. Na ile kierunków mogę się zarejestrować?


Każdy kandydat na studia II stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa kierunki studiów. Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji na kierunek, do którego przypisana jest więcej niż jedna specjalności, kandydat na studia II stopnia ma możliwość (z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej) wskazania, oprócz specjalności podstawowej, specjalności alternatywnej prowadzonej w obrębie tego samego kierunku na tym samym wydziale. Kandydat może zostać przyjęty na specjalność alternatywną, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym liczba punktów okaże się niewystarczająca do podjęcia przez wydziałową komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na specjalność podstawową albo gdy specjalności podstawowej nie uruchomiono.
Opisana powyżej zasada nie dotyczy kandydatów:
- na kierunki: informatyka i fizyka techniczna, prowadzone na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki,
- na studia stacjonarne na kierunki: budownictwo (w języku polskim) oraz transport, prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej.
Z zastrzeżeniem wskazanych wyjątków, w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można wybrać 2 specjalności na tym samym kierunku – podstawową i alternatywną. Można zarejestrować się również na drugi kierunek i na nim również wybrać 2 specjalności – podstawową i alternatywną, ale wtedy należy uiścić drugą opłatę rekrutacyjną.


3. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?


Wysokość opłaty rekrutacyjnej określa zarządzenie Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej za postępowanie związane z przyjęciem na studia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2017/18 z późn. zm. i jest zamieszczona w zakładce opłata rekrutacyjna.
Opłatę należy wnosić na „wirtualne konto”, którego numer przyznawany jest indywidualnie każdemu kandydatowi w trakcie dokonywania rejestracji elektronicznej.


4. Gdzie mogę sprawdzić, czy moja opłata rekrutacyjna została zaksięgowana?


Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, w Panelu kandydata w zakładce "Płatności" pojawi się komunikat "Zapłacono". Termin zaksięgowania opłaty nie ma dla kandydata znaczenia - ważne jest dokonanie opłaty w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.


5. Czy powinienem wysłać potwierdzenie przelewu e-mailem?


Nie. Nie należy wysyłać potwierdzenia przelewu ani pocztą elektroniczną ani zwykłą. Potwierdzenie przelewu kandydat składa dopiero wraz z pozostałymi dokumentami.


6. Zapomniałem NIU/hasła do swojego konta. Jak je odzyskać?


Proszę sprawdzić wiadomość e-mail, potwierdzająca ukończenie procesu rejestracji. W drugiej kolejności proszę skorzystać z opcji przypominania NIU/hasła na stronie rejestracji elektronicznej. Jeżeli odzyskanie danych się nie powiedzie, proszę skontaktować się z właściwą komisją rekrutacyjną.


7. Jakie zdjęcie powinienem dołączyć podczas elektronicznej rejestracji?


Zdjęcie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi wymogami do dowodu osobistego.


8. Czy istnieją szczególne wymagania w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie dyplomu uzyskanego poza granicami Polski?


Tak. Dyplomy uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości RP.
Dyplomy uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski.
Apostille jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (w tym dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za ważne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 112 poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły tę konwencję
Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (w tym dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument, nie przystąpił do konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, w którym wydano dyplom, nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej, należy dokonać legalizacji tego dokumentu.
Zwykle legalizacji dokumentu urzędowego dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Konsul w szczególności może poświadczyć autentyczność podpisu i charakter, w jakim działała osoba podpisująca dokument urzędowy lub dokonująca jego uwierzytelnienia oraz tożsamość pieczęci albo stempla, którym jest opatrzony ten dokument.
Dyplomy uzyskane za granicą powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba, że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie.


9. Jak wygląda rekrutacja na międzywydziałowy kierunek studiów II stopnia gospodarka przestrzenna?


Rekrutacja i kształcenie na międzywydziałowym kierunku studiów II stopnia gospodarka przestrzenna, prowadzonym łącznie przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Inżynierii Środowiska, odbywać się będą w ramach międzywydziałowej oferty edukacyjnej i wspólnej liczby miejsc. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna dla międzywydziałowego kierunku studiów gospodarka przestrzenna, która działa na Wydziale Inżynierii Środowiska. Podczas elektronicznej rejestracji kandydaci powinni zarejestrować się nie na dany wydział lecz na Międzywydziałowe Kierunki Studiów.

Additional information