Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy muszę złożyć dokumenty osobiście, czy może zrobić to za mnie ktoś z rodziny lub znajomy?
Jeżeli dokumenty są podpisane przez kandydata, może złożyć je ktoś z rodziny lub znajomy. Osoba składająca dokumenty nie musi przedkładać wtedy żadnych pełnomocnictw. Spis dokumentów znajduje się w zakładce wymagane dokumenty. Proszę pamiętać, że formularze wydrukowane z programu do elektronicznej rejestracji, z podpisami kandydata, muszą się również znaleźć w komplecie dokumentów.
W przypadku podpisywania wymaganych dokumentów w imieniu kandydata, osoba składająca dokumenty powinna dysponować upoważnieniem notarialnym. Treść takiego upoważnienia może przygotować notariusz. Można również skorzystać z wzoru pełnomocnictwa, które wymaga notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu kandydata na studia.

2. Nie mam jeszcze wyników z matury, czy mogę się zarejestrować?
Rejestracji można dokonać od 4 czerwca 2018 r. Dla tegorocznych maturzystów pola dotyczące wyników z matury nie są obowiązkowe w momencie rejestracji. Można je będzie uzupełnić po otrzymaniu wyników, a dla tych, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych w systemie KReM, wyniki zostaną automatycznie pobrane z Krajowego Rejestru Matur.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w systemie KReM nie zwalnia kandydata z obowiązku sprawdzenia (przed ogłoszeniem list osób zakwalifikowanych do przyjęcia) czy wyniki zostały poprawnie pobrane.
UWAGA!
Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w poprzednich latach dane o wynikach egzaminu maturalnego są przechowywane w bazie danych systemu KReM przez 5 lat od czasu ostatniej modyfikacji. Po tym terminie dane są usuwane i nie jest możliwe ich pobranie.

3. Na ile kierunków mogę się zarejestrować?
Każdy kandydat na studia I stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa kierunki podstawowe. Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji każdy kandydat na studia I stopnia (z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej) ma możliwość wybrania, oprócz kierunku podstawowego na danym wydziale, kierunku alternatywnego prowadzonego na tym samym wydziale. Kandydat może zostać przyjęty na kierunek alternatywny, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym liczba punktów okaże się niewystarczająca do podjęcia przez wydziałową komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na kierunek podstawowy albo gdy kierunku podstawowego nie uruchomiono.
Opisana powyżej zasada nie dotyczy kandydatów:
- na kierunki prowadzone na Wydziale Architektury,
- na międzywydziałowy kierunek studiów gospodarka przestrzenna prowadzony łącznie przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Inżynierii Środowiska,
- na kierunki prowadzone na Wydziale Mechanicznym - kandydaci nie mogą jako kierunku alternatywnego wybrać kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego.
W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można wybrać 2 kierunki na tym samym wydziale – podstawowy i alternatywny (z wyjątkiem Wydziału Architektury). Można zarejestrować się również na drugi wydział i na nim również wybrać 2 kierunki – podstawowy i alternatywny, ale wtedy należy uiścić drugą opłatę rekrutacyjną. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dwa kierunki prowadzone na Wydziale Architektury (na architekturę oraz architekturę krajobrazu) zobowiązani są do uiszczenia dwóch opłat rekrutacyjnych.
Każdy kandydat na studia II stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa kierunki studiów. Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji na kierunek, do którego przypisana jest więcej niż jedna specjalności, kandydat na studia II stopnia ma możliwość (z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej) wskazania, oprócz specjalności podstawowej, specjalności alternatywnej prowadzonej w obrębie tego samego kierunku na tym samym wydziale. Kandydat może zostać przyjęty na specjalność alternatywną, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym liczba punktów okaże się niewystarczająca do podjęcia przez wydziałową komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na specjalność podstawową albo gdy specjalności podstawowej nie uruchomiono.
Opisana powyżej zasada nie dotyczy kandydatów:
- na kierunki: matematyka, informatyka (w j. polskim i w j. angielskim) i fizyka techniczna, prowadzone na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki,
- na studia stacjonarne na kierunki: budownictwo (w języku polskim) oraz transport, prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej.
Z zastrzeżeniem wskazanych wyjątków, w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można wybrać 2 specjalności na tym samym kierunku – podstawową i alternatywną. Można zarejestrować się również na drugi kierunek i na nim również wybrać 2 specjalności – podstawową i alternatywną, ale wtedy należy uiścić drugą opłatę rekrutacyjną.

4. Zarejestrowałem się na studia I stopnia. Czy mam już składać dokumenty?
Nie. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji kandydaci składają dokumenty dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

5. Czy jeżeli mam status Lista rezerwowa powinienem składać jakieś dokumenty?
Nie. Kandydat na studia I stopnia, który otrzymał status Lista rezerwowa oczekuje na ogłoszenie (w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji) listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej i dopiero wtedy, jeżeli zostanie zakwalifikowany do przyjęcia, składa dokumenty.

6. Na kierunku głównym mam status Lista rezerwowa, a na alternatywnym Zakwalifikowany do przyjęcia. Co powinienem zrobić?
Kandydaci na studia I stopnia, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na kierunek alternatywny, mogą złożyć dokumenty na ten kierunek wraz z oświadczeniem/deklaracją dla osób zakwalifikowanych na kierunek alternatywny, w którym zadeklarują chęć podjęcia studiów na kierunku podstawowym, jeżeli zwolnią się na nim miejsca.

7. Czy Politechnika Krakowska przewiduje przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej?
Tak. Planujemy dodatkową rekrutację we wrześniu - zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
Wykaz kierunków, które będą dysponowały wolnymi miejscami zostanie opublikowany w serwisie rekrutacyjnym do 3 sierpnia 2018 r. W dodatkowej rekrutacji będą mogły wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów na Politechnice Krakowskiej, w tym także te, które nie zostały przyjęte na studia w lipcu.

8. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
Informacja o wysokości opłaty rekrutacyjnej znajduje się w zakładce "opłata rekrutacyjna". Opłatę należy wnosić na „wirtualne konto”, którego numer przyznawany jest indywidualnie każdemu kandydatowi w trakcie dokonywania elektronicznej rejestracji.

9. Gdzie mogę sprawdzić, czy moja opłata rekrutacyjna została zaksięgowana?
Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, w Panelu kandydata w zakładce "Płatności" pojawi się komunikat "Zapłacono". Termin zaksięgowania opłaty nie ma dla kandydata znaczenia. Ważne jest dokonanie opłaty w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.

10. Czy powinienem wysłać potwierdzenie przelewu e-mailem?
Nie. Nie należy wysyłać potwierdzenia przelewu ani pocztą elektroniczną ani zwykłą. Potwierdzenie przelewu kandydat składa dopiero wraz z pozostałymi dokumentami.

11. Zapomniałem NIU/hasła do swojego konta. Jak je odzyskać?
Proszę sprawdzić wiadomość e-mail, potwierdzającą ukończenie procesu rejestracji. W drugiej kolejności proszę skorzystać z opcji przypominania NIU/hasła na stronie elektronicznej rejestracji. Jeżeli odzyskanie danych się nie powiedzie, proszę skontaktować się z właściwą komisją rekrutacyjną.

12. Jakie zdjęcie powinienem dołączyć podczas elektronicznej rejestracji?
Zdjęcie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi wymogami do dowodu osobistego.

13. Jestem kandydatem, który posiada Kartę Polaka i chce ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Jak przebiega moja rekrutacja na studia I stopnia?
W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na odpowiedniku polskiej matury z przedmiotów będących podstawą przyjęcia na studia przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
Kandydat przed przystąpieniem do elektronicznej rejestracji powinien skontaktować się z komisją rekrutacyjną wydziału, na który ubiega się o przyjęcie, w celu przeliczenia wyników uzyskanych na odpowiedniku polskiej matury.
W związku z powyższym kandydat powinien dostarczyć (osobiście lub drogą mailową w formie skanu) świadectwo dojrzałości bądź inny stosowny dokument wraz ze skalą ocen, przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie dokumentów musi być urzędowo poświadczone (w Polsce nazywa się to tłumaczeniem przysięgłym).
Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia, składa (w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji) komplet wymaganych dokumentów.
Świadectwa dojrzałości i inne dokumenty uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate) muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski.
Apostille jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za ważne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły tę konwencję.

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przystąpił do konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, w którym wydano dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej, należy dokonać legalizacji tego dokumentu.
Zwykle legalizacji dokumentu urzędowego dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Konsul w szczególności może poświadczyć autentyczność podpisu i charakter, w jakim działała osoba podpisująca dokument urzędowy lub dokonująca jego uwierzytelnienia, oraz tożsamość pieczęci albo stempla, którym jest opatrzony ten dokument.
Świadectwa uzyskane za granicą powinny także posiadać adnotację określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba, że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie. Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kandydat posiadający Kartę Polaka, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia pod warunkiem, że jego wykształcenie będzie podlegało uznaniu z mocy prawa na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznaniu na mocy umów międzynarodowych bądź uznane zostanie w drodze decyzji administracyjnej.
Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu.
W sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu albo o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, właściwy jest kurator oświaty ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, zwanej dalej „wnioskodawcą”, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument wydany za granicą. Dla Politechniki Krakowskiej takim kuratorium jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

14. Czy istnieją szczególne wymagania w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie dyplomu uzyskanego poza granicami Polski?
Tak. Dyplomy uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości RP.
Dyplomy uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski.
Apostille jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (w tym dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za ważne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 112 poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły tę konwencję
Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (w tym dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument, nie przystąpił do konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, w którym wydano dyplom, nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej, należy dokonać legalizacji tego dokumentu.
Zwykle legalizacji dokumentu urzędowego dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Konsul w szczególności może poświadczyć autentyczność podpisu i charakter, w jakim działała osoba podpisująca dokument urzędowy lub dokonująca jego uwierzytelnienia oraz tożsamość pieczęci albo stempla, którym jest opatrzony ten dokument.
Dyplomy uzyskane za granicą powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba, że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie.

15. Jak wygląda rekrutacja na międzywydziałowy kierunek studiów gospodarka przestrzenna?
Rekrutacja i kształcenie na międzywydziałowym kierunku studiów I i II stopnia gospodarka przestrzenna, prowadzonym łącznie przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Inżynierii Środowiska, odbywać się będą w ramach międzywydziałowej oferty dydaktycznej i wspólnej liczby miejsc. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna dla międzywydziałowego kierunku studiów I i II stopnia gospodarka przestrzenna, która działa na Wydziale Inżynierii Środowiska. Podczas elektronicznej rejestracji kandydaci powinni zarejestrować się nie na dany wydział lecz na Międzywydziałowe Kierunki Studiów. Kandydaci na międzywydziałowy kierunek studiów I stopnia gospodarka przestrzenna mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego:
- na WIL - spośród kierunków: transport oraz budownictwo,
- na WIŚ - spośród kierunków: inżynieria środowiska, budownictwo oraz odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna.

Additional information