Rekrutacja cudzoziemców na zasadach obowiązujących obywateli polskich

EN 


UWAGA! W systemie elektronicznej rejestracji prowadzonej w języku polskim mogą rejestrować się tylko cudzoziemcy rekrutujący się na zasadach dotyczących obywateli polskich. Kandydaci cudzoziemcy, którzy nie podlegają kwalifikacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich powinni skontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej.


Zgodnie z art. 43 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.na zasadach dotyczących obywateli polskich mają prawo rekrutować się:

1) osoby posiadające ważną Kartę Polaka;

2) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;

3) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5)ipracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

7) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn. zm.);

8) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9)iobywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;

10) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, posiadających środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów.

Kandydaci posiadający Kartę Polaka oraz kandydaci będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin mają prawo wyboru i mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:

 • na zasadach obowiązujących obywateli polskich
  albo
 • na podstawie:
  1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
  4) decyzji rektora uczelni.
  Cudzoziemcy, rekrutujący się studia na podstawie pkt 1-4, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:
     a) jako stypendyści strony polskiej;
     b) na zasadach odpłatności;
     c) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
     d) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
     e) jako stypendyści uczelni.
Na podstawie art. 43 ust. 2a cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją  „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją  „dostęp do rynku pracy” nie mogą podejmować i odbywać studiów wyższych na zasadach dotyczących obywateli polskich.  

Kandydaci rekrutujący się na zasadach dotyczących obywateli polskich, którzy mają problem z elektroniczną rejestracją, mogą - w celu uzyskania pomocy - skontaktować się z właściwą wydziałową komisją rekrutacyjną

 

Additional information