Elektrotechnika

Wydział:

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Forma studiów: niestacjonarne I stopnia
Czas trwania: 4 lata
Liczba miejsc: 72 (1*)
Opłata semestralna 2150 zł
Specjalność:
  • inżynieria systemów elektrycznych

wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika ma wiedzę z matematyki obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, a także wiedzę z fizyki, chemii, elektrochemii i materiałoznawstwa w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach elektrycznych. Zna zasady konstrukcji, kreślenia schematów elektrycznych ideowych i montażowych. Ma wiedzę dotyczącą: elektromechanicznego przetwarzania i przekształcania energii; konstrukcji i właściwości eksploatacyjnych transformatorów i maszyn elektrycznych; metod sterowania analogowego i cyfrowego elektrycznymi układami napędowymi; modelowania układów elektrycznych w automatyce przemysłowej; teorii i analizy obwodów elektrycznych z uwzględnieniem układów nieliniowych i wielofazowych; techniki izolacyjnej i techniki wysokich napięć; techniki mikroprocesorowej, elektroniki i energoelektroniki. Zna zasady projektowania układów przesyłania, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej. Potrafi dokonać analizy przebiegów elektrycznych w dziedzinie czasu i częstotliwości, projektować i konstruować układy do pomiaru wielkości elektrycznych i magnetycznych, zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk eksploatacyjnych oraz ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących urządzenia elektryczne i energoelektroniczne. Umie zaprojektować układy elektryczne i energoelektroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, jak również wykonać projekt układu zasilania energią elektryczną i układu sterowania, oraz dobrać elementy elektrycznego układu napędowego i zaprogramować jego właściwości ruchowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku elektrotechnika są przygotowywani do podjęcia zadań zawodowych inżyniera elektryka, takich jak projektowanie i użytkowanie sieci i urządzeń elektrycznych, maszyn i napędów elektrycznych, eksploatacja urządzeń energoelektronicznych, sterujących i pomiarowych. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information