Architektura

Wydział:

Wydział Architektury

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  210
Specjalność: bez specjalności

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego. Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura jest egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych oraz wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu dojrzałości zdawanego za granicą.

Egzamin wstępny składa się z dwóch prac rysunkowych wykonanych w dwóch dniach egzaminacyjnych i obejmuje:
• rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji;
• rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym.

Szczegółowe tematy egzaminacyjne na kierunku architektura losowane i ogłaszane są w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem.

Każdy rysunek oceniany jest w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0.
Uzyskane oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

ocenapunkty
6,0 100
5,5 90
5,0 80
4,5 70
4,0 60
3,5 50
3,0 30
2,5 10
2,0 0

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie średniej ocen z egzaminu rysunkowego wynoszącej co najmniej 3,0.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura ustala się według wzoru

gdzie R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane odpowiednio w wyniku oceny pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, H i M oznaczają odpowiednio:

  • W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”), liczbę równą P albo 2R, gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury (H) i matematyki (M).

  • W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

 

ocenapunkty
6,0 200
5,5 185
5,0 170
4,5 155
4,0 140
3,5 120
3,0 100
2,5 80
2,0 60
  • W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości („stara matura”) i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości („starej matury”) zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”).
  • W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

 

ocenapunkty
5,0 200
4,5 175
4,0 150
3,5 125
3,0 100
  • W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości („stara matura”) i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości („starej matury”) zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”).
  • W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli:
ocenaliczba punktów dla kandydatów zdających IB na poziomie
standard level (SL)
liczba punktów dla kandydatów zdających IB na poziomie
higher level (HL) 
 Excellent  100  200
 Very good  85  170
 Good  70  140
 Satisfactory  50  100
 Mediocre  30  60
 Poor  10  20
 Very poor  0  0

 

  • W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczane są w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 

Kandydat, który nie zdawał jednego lub dwóch z przedmiotów będących podstawą rekrutacji, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

 

gdzie R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane z pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, H i M mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury.

  • W przypadku uczniów – trzech najlepszych finalistów Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, organizowanego przez Politechnikę Krakowską, wskaźnik rekrutacyjny określa uchwała Senatu PK z 24 maja 2017 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich ubiegających się o przyjęcie na studia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2018/19.

 

Zakres wymagań i sposób przeprowadzenia egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na kierunek architektura.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku architektura dysponuje wiedzą z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli, a także z projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zna przepisy techniczno-budowlane, metody organizacji i przebieg procesu inwestycyjnego. Studia na tym kierunku pozwalają mu opanować umiejętność gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi — z uwzględnieniem wymagań osób niepełnosprawnych — oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Absolwent zna prawo budowlane, ekonomikę, organizację procesu inwestycyjnego i procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia przygotowują do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym z zakresu projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

ZALOGUJ SIĘ 

 

Additional information