Architektura krajobrazu

Wydział:

Wydział Architektury

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  50 (5*)
Specjalność: bez specjalności

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego. Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura krajobrazu jest ocena portfolio oraz wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego za granicą albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Portfolio na kierunek architektura krajobrazu powinno składać się z 10 do 15 prac rysunkowych formatu A2 (5 prac) i A3 (od 5 do 10 prac), przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny. Portfolio może być uzupełnione dodatkowymi pracami plastycznymi zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami kandydata w formacie maksymalnie A3 lub dokumentacją fotograficzną takich prac o maksymalnych wymiarach odpowiadających formatowi A3.


Obowiązkowy zakres tematyczny prac:
• drzewo w stanie bezlistnym;
• drzewo z liśćmi;
• drzewo iglaste i liściaste razem;
• okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów;
• most w krajobrazie;
• ulica z drzewami w małym miasteczku;
• wiadukt (most drogowy) w krajobrazie;
• krajobraz osiedla mieszkaniowego;
• krajobraz przyszłości;
• krajobraz historyczny.

Wszystkie prace powinny być wykonane odręcznie. Co najmniej połowa prac powinna być wykonana ołówkiem grafitowym na białym kartonie. Technika pozostałych prac jest dowolna. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych prac plastycznych o których mowa powyżej, którymi może być uzupełnione portfolio.

Portfolio oceniane jest w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0.
Uzyskane oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

ocenapunkty
6,0 100
5,5 90
5,0 80
4,5 70
4,0 60
3,5 50
3,0 30
2,5 10
2,0 0

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie średniej ocen z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru:

gdzie Po  oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio, natomiast J i M oznaczają odpowiednio:

 1. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”), liczbę równą P albo 2R, gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J i matematyki (M).
 2. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J i matematyki (Mwedług poniższej tabeli:
  ocenapunkty
  6,0 200
  5,5 185
  5,0 170
  4,5 155
  4,0 140
  3,5 120
  3,0 100
  2,5 80
  2,0 60
 3. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M) według poniższej tabeli:
  ocenapunkty
  5,0 200
  4,5 175
  4,0 150
  3,5 125
  3,0 100
 4. W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości („stara matura”) i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości („starej matury”) zgodnie z tabelą właściwą dla danej skali, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”).

 5. W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M) według poniższej tabeli:
  ocenaliczba punktów dla kandydatów zdających IB na poziomie
  standard level (SL)
  liczba punktów dla kandydatów zdających IB na poziomie
  higher level (HL) 
   Excellent  100  200
   Very good  85  170
   Good  70  140
   Satisfactory  50  100
   Mediocre  30  60
   Poor  10  20
   Very poor  0  0
 6. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczane są w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

W przypadku finalistów i laureatów stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów będących podstawą rekrutacji oraz olimpiady  z zakresu wiedzy i umiejętności budowlanych oraz olimpiady wiedzy technicznej, wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru:

gdzie Po oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio, natomiast J i M mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia prowadzone na kierunku architektura krajobrazu na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Procent punktów ECTS zaliczonych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się przez odpowiednią komisję weryfikującą, przypisanych do programu kształcenialiczba punktów
20 i powyżej 200
19 190
18 180
17 170
16 160
15 150
14 140
13 130
12 120
11 110
10 100
9 90
8 80
7 70
6 60
5 50
4 0
3 0
2 0
1 0
0 0

 

Kandydat, który nie zdawał jednego z przedmiotów będących podstawą rekrutacji, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tego przedmiotu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu absolwent zna podstawowe uwarunkowania prawne, procedury i warunki techniczne dotyczące projektowania i realizacji różnych kategorii obiektów architektury krajobrazu. Rozpoznaje style i elementy charakterystyczne dla różnych kompozycji krajobrazowych historycznych i współczesnych. Potrafi, przy użyciu podstawowych metod, technik i narzędzi badawczych, uzyskać różnorodne dane o terenie, a także ocenić na podstawowym poziomie wartość przyrodniczą i kulturową krajobrazu i jego składowych. Zna podstawowe zasady funkcjonowania środowiska przyrodniczego, jego ochrony, kształtowania i zarządzania. Zna systematykę i nomenklaturę roślin, a także ma elementarną wiedzę w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania chorobom i szkodnikom roślin. Zna podstawowe materiały budowlane, ich zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu oraz podstawowe zasady projektowania obiektów budowlanych. Zna metody pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz urządzenia techniczne stosowane w tym zakresie. Posiada praktyczne umiejętności wykonywania prac związanych z urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu i zieleni. Ma umiejętność, w stopniu podstawowym, sporządzania kosztorysów do różnych obiektów architektury krajobrazu. Wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie. Potrafi wykonać wizualizacje projektów i symulacje rozwiązań z wykorzystaniem technik komputerowych. Potrafi projektować poszukując własnych koncepcji przy wykorzystaniu wyobraźni, intuicji i inwencji twórczej. Umie stosować zasady projektowania obiektów architektury krajobrazu w różnym kontekście i skali. Potrafi sporządzić dokumentację projektową zgodnie z wymogami formalnymi, a także wykonać inwentaryzację obiektów budowlanych, szaty roślinnej i obiektów architektury krajobrazu

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, w administracji rządowej i samorządowej oraz szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej). Są przygotowani do: wykonywania inwentaryzacji i oceny szaty roślinnej; wykonywania projektów zagospodarowania terenu, również obiektów zabytkowych; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu oraz elementów ich wyposażenia; kierowania robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi. Absolwenci mają także możliwość podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku.

ZALOGUJ SIĘ 

 

Additional information