Biotechnologia

Wydział:

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  140 (1*)
Specjalność:
  • biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska

* wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku biotechnologia absolwent ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie matematyki, fizyki, biofizyki oraz chemii (nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej), a także podstaw genetyki i biologii. Potrafi oznaczać właściwości fizyczne i chemiczne związków chemicznych i materiałów stosowanych w biotechnologii, przewidywać reaktywność związków chemicznych na podstawie ich budowy oraz szacować efekty cieplne procesów chemicznych i biochemicznych. Potrafi także planować i przeprowadzać eksperymenty chemiczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać poprawne wnioski, a także posługiwać się programami komputerowymi, wspomagającymi realizacje zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie technologii chemicznych, w tym również biotechnologii przemysłowej. Umie przeprowadzić syntezy prostych związków chemicznych w skali laboratoryjnej oraz wyizolować proste produkty biochemiczne z surowców naturalnych, jak również zaprojektować prosty proces biotechnologiczny i ocenić jego funkcjonowanie przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi. Potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w biotechnologii przemysłowej, wstępnie oceniać efekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich w zakresie technologii chemicznej i biotechnologii przemysłowej, a także dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne realizowanych zadań inżynierskich oraz oceniać zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych i biochemicznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i pokrewnych branżach przemysłu, oraz do pracy w laboratoriach badawczych, prowadzących analizy kontrolne i diagnostyczne za pomocą nowoczesnej aparatury analitycznej. Wykonują również podstawowe prace badawcze z zastosowaniem materiału biologicznego. Ponadto potrafią współpracować ze specjalistami z różnych dziedzin, kierować zespołami ludzi. Są także przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci mają także możliwość podjęcia studiów II stopnia.


ZALOGUJ SIĘ 

 

Additional information