Energetyka - WIEiK

Wydział:

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  36 (1*)
Specjalność:
  • maszyny i urządzenia elektryczne

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku energetyka absolwent ma wiedzę z matematyki obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, a także wiedzę z fizyki, chemii i elektrochemii i materiałoznawstwa w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach energetycznych. Dysponuje wiedzą dotyczącą: właściwości chemicznych, elektrycznych, magnetycznych i cieplnych materiałów stosowanych w energetyce; metod konstruowania części maszyn i urządzeń; elektromechanicznego przetwarzania i przekształcania energii, konstrukcji i właściwości eksploatacyjnych transformatorów i maszyn elektrycznych; przemian energetycznych oraz wytwarzania energii mechanicznej, elektrycznej i cieplnej; sterowania analogowego i cyfrowego układami napędowymi; teorii i analizy obwodów elektrycznych z uwzględnieniem układów nieliniowych i wielofazowych; odwzorowania obiektów trójwymiarowych oraz kreślenia schematów elektrycznych. Zna podstawowe systemy i elementy instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji, techniki izolacyjnej i techniki wysokich napięć. Zna zasady projektowania stacji i linii systemu elektroenergetycznego oraz układy służące do podłączenia źródeł odnawialnych do systemu elektroenergetycznego. Potrafi zaprojektować układy energetyczne (elektryczne i cieplne) z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, dokonać krytycznej analizy funkcjonowania urządzenia energetycznego. Umie sformułować specyfikację elementów wchodzących w skład obiektów przeznaczonych do przesyłu przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej oraz cieplnej, a także wykonać projekt układu zasilania energią elektryczną oraz cieplną i układu sterowania, jak również elektrycznego układu napędowego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku energetyka przygotowani są do obsługiwania nowoczesnych informatycznych systemów kontroli złożonych procesów energetycznych i sterowania nimi. Znajdują zatrudnienie przede wszystkim w służbach energetycznych oraz inwestycyjnych przedsiębiorstw wytwarzających, dystrybuujących i wykorzystujących media energetyczne oraz w organach administracji państwowej czy samorządów terytorialnych, związanych z sektorem energetycznym. Są także przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z projektowaniem komunalnych instalacji cieplnych i elektrycznych, gdyż w czasie studiów zdobywają niezbędne do tego certyfikaty. Absolwenci mają także możliwość podjęcia studiów II stopnia.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information