Informatyka - WFMiI

Wydział:

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  108
Specjalności: bez specjalności

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku informatyka absolwent ma wiedzę z elektrotechniki, elektroniki i miernictwa w zakresie niezbędnym do rozumienia technik cyfrowych i zasad funkcjonowania współczesnych komputerów oraz sieci przewodowych i bezprzewodowych. Ma ogólną wiedzę w zakresie języków i paradygmatów programowania oraz szczegółową w dziedzinach algorytmiki, analizy, projektowania i programowania obiektowego, baz danych i sztucznej inteligencji. Ma teoretyczną wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności obliczeniowej, a także w zakresie architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych i systemów wbudowanych. Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu: analizy i implementacji systemów oprogramowania wraz z oceną ich złożoności obliczeniowej, komunikacji człowiek-komputer, grafiki komputerowej oraz sztucznej inteligencji, systemów operacyjnych, baz danych i inżynierii oprogramowania. Posiada umiejętności projektowania prostych elementów infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemów komputerowych, sieci komputerowych i technologii sieciowych oraz systemów wbudowanych. Umie tworzyć poprawny model obiektowy systemu (w języku UML), zaprojektować funkcjonalny interfejs użytkownika oraz zaproponować schemat systemu bazodanowego. Umie prowadzić testy oprogramowania. Jest przygotowany do pełnienia funkcji administratora systemów oraz sieci komputerowych. Ma praktyczną umiejętność projektowania — w oparciu o zadaną specyfikację — oraz implementacji prostych rozwiązań informatycznych, z wykorzystaniem właściwie dobranych metod, technik i narzędzi.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Mając właściwe przygotowanie do pracy zespołowej, umiejętność korzystania z aktualnej wiedzy oraz wpojone nawyki ustawicznego kształcenia są w pełni gotowi do dalszego rozwoju kariery zawodowej w ramach zespołów i projektów realizowanych dla potrzeb najbardziej wymagających sektorów gospodarki (telekomunikacja, bankowość i ubezpieczenia, administracja państwowa i samorządowa, operatorzy internetowi). Zdobyta w czasie studiów I stopnia wiedza i umiejętności zapewniają pełne przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, co winno umożliwić dalszy rozwój kariery zawodowej w obszarach kierowania i zarządzania projektami.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information