Matematyka

Wydział:

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3 lata (studia licencjackie)
Liczba miejsc:  108 (5*)
Specjalności:
  • matematyka w finansach i ekonomii
  • modelowanie matematyczne

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku matematyka rozumie budowę teorii matematycznych i potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk. Zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki. Zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nich inne gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii. Zna podstawy technik obliczeniowych i programowania, wspomagających prace matematyka, a także rozumie ich ograniczenia. Zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych. Umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą indukcji zupełnej. Potrafi m.in.: definiować funkcje i relacje rekurencyjne; tworzyć nowe obiekty drogą konstruowania przestrzeni ilorazowych lub produktów kartezjańskich; definiować funkcje, także z wykorzystaniem przejść granicznych, i opisywać ich własności; interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych. Umie obliczać wyznaczniki i zna ich własności, potrafi podać geometryczną interpretację wyznacznika i rozumie jej związek z analizą matematyczną. Rozwiązuje układy równań liniowych o stałych współczynnikach i potrafi posłużyć się geometryczną interpretacją rozwiązań. Umie ułożyć i analizować algorytm zgodny ze specyfikacją i zapisać go w wybranym języku programowania. Potrafi skompilować, uruchomić i testować napisany samodzielnie program komputerowy. Umie modelować i rozwiązywać problemy dyskretne. Umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi, a także prowadzić proste wnioskowanie statystyczne, również z wykorzystaniem narzędzi komputerowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne absolwentów tego kierunku predysponuje ich do pracy w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, instytutach naukowych czy na uczelniach technicznych. Solidny zasób wiedzy matematycznej pozwala na aktywność zawodową również w administracji państwowej i różnych sektorach gospodarki. Absolwenci mają także możliwość podjęcia studiów II stopnia.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information