Fizyka techniczna

Wydział:

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc: 72 (2*)
Specjalności:
  • modelowanie komputerowe
  • nowoczesne materiały i nanotechnologie
  • technologie multimedialne

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku fizyka techniczna ma wiedzę z matematyki, obejmującą zagadnienia analizy matematycznej, algebry oraz elementy matematyki stosowanej. Ma także wiedzę z fizyki w zakresie niezbędnym do posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie fizyki współczesnej i jej technicznych zastosowań, niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk fizycznych oraz rozumienia roli fizyki w różnych obszarach techniki i technologii. Ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki i metrologii, technik komputerowych, atomowej i molekularnej budowy materii oraz mechanizmów procesów chemicznych, niezbędną do formułowania i rozwiązywania prostych zagadnień technicznych i technologicznych. Ma elementarną wiedzę na temat zasad funkcjonowania i eksploatacji aparatury, urządzeń i systemów wykorzystujących metody fizyki technicznej. Potrafi identyfikować problematykę fizyczną w zjawiskach naturalnych i procesach technologicznych oraz wykorzystywać metodykę badań fizycznych (eksperymentalnych i teoretycznych) do rozwiązywania zadań inżynierskich, jak również wykorzystać poznane metody eksperymentalne, urządzenia, symulacje komputerowe oraz modele teoretyczne do analizy i rozwiązania problemów inżynierskich.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowywani, zależnie od specjalności, do: obsługi specjalistycznej aparatury i oprogramowania komputerowego stosowanych w różnych gałęziach gospodarki, medycynie, a także w badaniach naukowych; pracy w ośrodkach badawczych i przemysłowych rozwijających technologie, które wykorzystują kwantowe własności układów polimerowych, ciekłokrystalicznych, magnetycznych i półprzewodnikowych w skali mikro- i nanometrycznej; pracy w firmach posługujących się obrazowaniem i przekazem medialnym, zwłaszcza w takich branżach, jak reklama, diagnostyka medyczna i archiwistyka. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information