Gospodarka przestrzenna

Wydział:

KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY:

Wydział Architektury

Wydział Inżynierii Lądowej

Wydział Inżynierii Środowiska

 
Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  108 (2*)
Specjalność:  bez specjalności

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Rekrutacja i kształcenie na międzywydziałowym kierunku studiów I stopnia gospodarka przestrzenna, prowadzonym łącznie przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Inżynierii Środowiska, odbywać się będą w ramach międzywydziałowej oferty edukacyjnej i wspólnej liczby miejsc.

Kandydaci na międzywydziałowy kierunek studiów I stopnia gospodarka przestrzenna, prowadzony łącznie przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Inżynierii Środowiska, mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego:
- na WIL – spośród kierunków: transport oraz budownictwo,
- na WIŚ – spośród kierunków: inżynieria środowiska oraz budownictwo.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku gospodarka przestrzenna ma wiedzę z matematyki, fizyki i nauk o ziemi niezbędną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, a także w zakresie projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych. Zna zasady tworzenia i wykorzystania rysunków technicznych i urbanistycznych oraz opracowań kartograficznych i geodezyjnych, jak również potrafi posługiwać się systemami informacji przestrzennej. Zna podstawowe zasady: projektowania elementów infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i transportu wodnego; oceny zagrożenia powodziowego oraz ochrony przed powodzią różnych obszarów i rodzajów zabudowy; kształtowania środowiska przestrzennego z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego i równoważenia rozwoju. Ma wiedzę na temat zasad gospodarki nieruchomościami. Rozumie podstawowe pojęcia stosowane w ekonomii, organizacji i zarządzaniu. Potrafi wykonywać opracowania graficzne wykorzystywane w pracach planistycznych rozwoju jednostek osadniczych różnej wielkości oraz wykorzystać techniki komputerowe do prostej wizualizacji propozycji rozwiązań przestrzennych. Umie dokonać oceny stanu środowiska i wpływu zmian w użytkowaniu terenu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych na środowisko. Potrafi zastosować proste metody szacowania kosztów inwestycji infrastrukturalnych i skutków finansowych realizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz posługiwać się katastrem wielozadaniowym w pracach planistycznych. Potrafi współpracować w zadaniach rewitalizacji obszarów zurbanizowanych. Umie racjonalizować procesy odnowy miast.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w jednostkach lokalnego samorządu terytorialnego — zwłaszcza w zarządach gospodarki komunalnej i transportu — oraz w jednostkach wykonawczych, realizujących zadania planowania, kształtowania rozwiązań i realizacji infrastruktury technicznej i transportowej z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gospodarowania wodami opadowymi i innych branżowo powiązanych z gospodarką przestrzenną; w jednostkach regionalnego samorządu terytorialnego i ich strukturach branżowych związanych z gospodarką przestrzenną; w biurach projektów (planowanie przestrzenne oraz planowanie i projektowanie infrastruktury technicznej i transportowej); innych jednostkach administracji publicznej oraz projektowych i wykonawczych, zajmujących się zarządzaniem, kształtowaniem warunków i kontrolą rozwoju. Absolwenci mają również możliwość podjęcia studiów II stopnia.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information