Transport - WIL

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  72 (2*)
Specjalność: bez specjalności

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Na Wydziale Inżynierii Lądowej do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, dla kierunku transport dodaje się 15 punktów kandydatom legitymującym się tytułem technika w obszarze kształcenia Administracyjno-Usługowym (A).

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Uzyskana w trakcie studiów I stopnia wiedza z zakresu matematyki, probabilistyki, badań operacyjnych, fizyki, mechaniki, materiałoznawstwa, informatyki, telematyki, teorii podejmowania decyzji, elektrotechniki, elektroniki, automatyki, budowy i eksploatacji maszyn dostarcza umiejętności zrozumienia formułowanych i rozwiązywanych problemów transportu i logistyki. Absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie: systemów i sieci transportowych, inżynierii i sterowania ruchem, metod badań podróży i potoków ruchu, infrastruktury i środków transportu oraz zasad ich eksploatacji. Rozumie uwarunkowania prawne rozwoju i eksploatacji systemów transportu oraz istotę polityki transportowej zrównoważonego rozwoju.

Absolwent nabywa umiejętności kształtowania rozwoju zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych oraz formułowania wymagań do projektowania i eksploatacji elementów systemu transportowego. Potrafi zaprojektować nieskomplikowane elementy dróg, kolei, lotnisk i centrów logistycznych, a także ocenić ich sprawność. Umie dobierać środki transportu do zadań przewozowych i organizować ich eksploatację techniczną. Potrafi stosować zasady zarządzania systemami transportowymi i firmami przewozowymi oraz sterować ruchem w sposób racjonalny. Umie sporządzać prognozy ruchu i przewozów oraz stosować podstawowe normy techniczne w transporcie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku transport, dzięki wszechstronnemu wykształceniu w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym oraz uzyskanym kwalifikacjom mają szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, firmach i centrach logistycznych, działach transportowych przedsiębiorstw, zakładach komunikacji miejskiej, inspekcji transportu samochodowego, administracji samorządowej, zarządach dróg i transportu. Absolwenci mają także możliwość podjęcia studiów II stopnia.

 

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information