Budownictwo - WIŚ

Wydział:

Wydział Inżynierii Środowiska

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc: 160 (2*)
Specjalność:
  • budownictwo wodne i geotechnika

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku budownictwo ma wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, istotnych dla teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych. Zna zasady geometrii wykreślnej oraz architektoniczno-budowlanego rysunku technicznego, posiada wiedzę niezbędną do wykonywania dokumentacji architektoniczno-budowlanej i  geodezyjnej, również z użyciem CAD. Potrafi wykonać podstawowe pomiary geodezyjne, jak również wykorzystać dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz dane uzyskane z systemów informacji przestrzennej do wykonania analiz i opracowań z zakresu budownictwa. Zna oprogramowanie GIS stosowane w budownictwie. Potrafi ocenić i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane oraz wykonać analizę statyczną konstrukcji inżynierskich. Zna zasady konstruowania oraz wymiarowania konstrukcji budowlanych: stalowych, żelbetowych, drewnianych i murowych oraz fundamentowania obiektów budowlanych, a także zasady specjalnego wykonawstwa i projektowania konstrukcji geotechnicznych. Potrafi sporządzić bilans energetyczny obiektu budowlanego. Dysponuje podstawową wiedzą na temat organizacji prac budowlanych oraz kosztorysowania robót budowlanych. Zna i umie zastosować przepisy prawa budowlanego. Ma wiedzę w zakresie opracowania koncepcji budowli wodnych, zlokalizowanych w korytach cieków i systemów z nich złożonych oraz w zakresie projektowania systemów regulacyjnych cieków wodnych. Umie zastosować wiedzę z hydrauliki i hydrologii do projektowania elementów budowli wodnych i regulacji cieków wodnych. Potrafi wyznaczać parametry fizyko-mechaniczne gruntów, umie ocenić warunki geotechniczne posadowienia budowli i zaprojektować posadowienie obiektów inżynierskich oraz zna zasady projektowania i wykonawstwa specjalnych konstrukcji geotechnicznych, takich jak zabezpieczenia głębokich wykopów, posadowienia w trudnych warunkach gruntowych czy zabezpieczeń terenów osuwiskowych. Umie analizować dokumentację geologiczno-inżynierską i interpretować wyniki badań gruntu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku budownictwo dzięki nabytym kompetencjom w dziedzinie projektowania i realizacji budowlanych obiektów i konstrukcji  inżynierskich, a także przygotowaniu do nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi, mogą być zatrudnieni w działach budownictwa ogólnego oraz wodnego. Najczęściej podejmują pracę w biurach projektowych zajmujących się obiektami budownictwa ogólnego, przemysłowego oraz budownictwa wodnego i firmach zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem specjalistycznych konstrukcji geotechnicznych, w firmach wykonawczych, u producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, nieco rzadziej w szkolnictwie technicznym zawodowym, średnim i wyższym, w organach nadzoru budowlanego oraz w jednostkach administracji samorządowej i państwowej. Po zdobyciu doświadczenia zawodowego oraz złożeniu stosownych egzaminów, ubiegać się o pełne uprawnienia budowlane oraz o certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

ZALOGUJ SIĘ 

 

Additional information