Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Wydział:

Wydział Inżynierii Środowiska

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  36 (1*)
Specjalność: bez specjalności

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę, opartą na podstawach z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych poszerzonych o zagadnienia techniczno-ekonomiczne w obszarze identyfikacji, oceny zasobów, możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, jak również nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych. Zna podstawy obiegu ciepła, wody i powietrza w środowisku naturalnym oraz posiada wiedzę o zjawiskach naturalnych istotnych w pozyskiwaniu środowiskowych zasobów energii. Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać dane oraz analizy klimatologiczne, hydrologiczne, geologiczne i geotechniczne przy planowaniu i eksploatacji inwestycji komunalnych, w tym energetycznych. Kompetencje zdobyte w toku studiów przygotowują do rozwiązywania praktycznych zagadnień związanych z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem systemów odnawialnych źródeł energii, jak również elementów infrastruktury komunalnej. Absolwent potrafi dokonać analizy możliwości zastosowania dostępnych technologii w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Posiada wiedzę na temat zasad racjonalnej gospodarki energetycznej, znane są mu także zagadnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz rozumie funkcje krajowego systemu energetycznego. Posiada umiejętność opracowywania planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, projektowania instalacji i systemów wykorzystujących OZE oraz zamiany systemów tradycyjnych na proekologiczne. Jest przygotowany do przeprowadzenia analizy efektywności inwestycji oraz wskazania źródeł ich finansowania. Zna zagadnienia krajowego i europejskiego rynku energii. Potrafi uczestniczyć we wdrażaniu i nadzorowaniu realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
W zakresie infrastruktury komunalnej zna podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem, wykonaniem i użytkowaniem systemów, obiektów, urządzeń i innych elementów infrastrukturalnych oraz zna metody i narzędzia ich oceny. Wykazuje się znajomością podstawowych metod statystycznych, narzędzi informatycznych i technik informacyjnych wykorzystywanych w eksploatacji infrastruktury komunalnej. Ma podstawową wiedzę o stosowaniu przepisów prawnych, norm, świadectw jakości oraz wytycznych do projektowania i eksploatacji obiektów technicznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Interdyscyplinarny charakter programu kształcenia powoduje, iż umiejętności absolwenta odpowiadają na zapotrzebowanie szerokiego i ciągle rosnącego rynku pracy. Konieczność osiągnięcia w Unii Europejskiej do roku 2030 udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 27 %, wymusi powstanie kilkudziesięciu tysięcy nowych miejsc pracy, w celu zniwelowania opóźnień technologicznych i zmiany niekorzystnych trendów w tym obszarze.
Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej, coraz silniej artykułujących brak specjalistów w dziedzinie eksploatacji OZE oraz obiektów infrastrukturalnych. Są przygotowani do podjęcia pracy w biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie instalacji i systemów OZE, jak również elementów infrastruktury komunalnej, w tym w zakresie instalacyjno-inżynieryjnym. Mogą zostać specjalistami technicznymi jednostek samorządu terytorialnego i administracji państwowej, w szczególności prowadząc analizy efektywności inwestycji oraz źródeł ich finansowania, jak również w instytucjach i organizacjach wykorzystujących i koordynujących wdrażanie OZE w kraju i za granicą. Studia dają także podstawy pozwalające na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej, w szczególnie dla realizacji doradztwa inwestycyjnego, w tym opracowywania planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamiany systemów tradycyjnych na proekologiczne.
Niezależnie, absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach związanych z OZE oraz na kierunku inżynieria środowiska, dodatkowo poszerzających perspektywy zawodowe.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information