Inżynieria chemiczna i procesowa

Wydział:

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  90 (1*)
Specjalność:
  • inżynieria odnawialnych źródeł energii
  • inżynieria procesów technologicznych

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku inżynieria chemiczna i procesowa ma wiedzę ogólną w zakresie chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej. Ma wiedzę z matematyki oraz fizyki, w zakresie niezbędnym w praktyce inżynierskiej, z elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki, materiałoznawstwa w zakresie potrzebnym do formułowania i rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych i sprzętowych powiązanych z inżynierią chemiczną i procesową. Ma także podstawową wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz rozszerzoną wiedzę z zakresu inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego (w zakresie podstawowych procesów przemysłu chemicznego). Zna podstawy kinetyki i termodynamiki procesowej, inżynierii reaktorów chemicznych oraz bioinżynierii, a także zasady automatyki i miernictwa działania układów kontrolno-pomiarowych i elektronicznych układów sterowania. Potrafi zaplanować eksperyment i dokonać analizy wyników oraz wykorzystać nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą i specjalistyczne oprogramowanie do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu inżynierii i technologii chemicznej oraz stosować podstawowe techniki laboratoryjne do analizy, syntezy, wydzielania i oczyszczania związków chemicznych. Potrafi zaprojektować i wykonać proste stanowisko badawcze do oceny właściwości fizykochemicznych zadanych substancji i ocenić jego funkcjonowanie przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi. Umie zaprojektować prosty proces technologiczny zgodnie z zadaną specyfikacją, charakterystyczny dla ukończonej specjalności, i ocenić jego poprawność przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi, a także wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w procesach chemicznych. Potrafi korzystać z symulatorów wspomagających projektowanie inżynierskie i w technologii chemicznej (ChemCAD).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w biurach inżynierskich i pracowniach projektowych, m.in. w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, metalurgicznym, energetycznym, maszynowym, elektronicznym oraz w drobnej wytwórczości. Mogą pracować w jednostkach administracji publicznej oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Absolwenci mają również możliwość podjęcia studiów II stopnia.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information