Technologia chemiczna

Wydział:

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  240 (2*)
Specjalność:
  • analityka przemysłowa i środowiskowa
  • chemia i technologia kosmetyków
  • lekka technologia organiczna
  • kataliza przemysłowa
  • technologia polimerów
  • technologie środowiska i gospodarka odpadami

* wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku technologia chemiczna ma wiedzę z matematyki w stopniu pozwalającym na wykorzystanie metod matematycznych do opisu procesów chemicznych oraz obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej, jak również z fizyki i chemii na poziomie niezbędnym do rozumienia i ilościowego opisu procesów technologicznych. Ma wiedzę związaną z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych. Ma także wiedzę z elektrotechniki, elektroniki, automatyki i informatyki w zakresie potrzebnym do formułowania i rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych i sprzętowych powiązanych z technologią chemiczną. Zna podstawy kinetyki, termodynamiki i katalizy procesów chemicznych, a także zasady budowy i doboru reaktorów i aparatów stosowanych w przemyśle chemicznym. Ma wiedzę z zakresu inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego, oraz na temat surowców, produktów i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym związanym z technologią chemiczną. Potrafi stosować podstawowe metody planowania eksperymentu oraz różne metody eksperymentalne i analityczne. Umie stosować podstawowe techniki laboratoryjne do analizy, syntezy, wydzielania, oczyszczania i charakteryzowania związków chemicznych stosowanych w technologii chemicznej. Umie dobierać reakcje chemiczne do realizacji konkretnych zadań inżynierskich z zakresu technologii chemicznej. Potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w procesach technologii chemicznej, jak również zaprojektować prosty proces technologiczny, zgodnie z zadaną specyfikacją, charakterystyczny dla ukończonej specjalności, i ocenić jego poprawność przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w przemysłowych i środowiskowych laboratoriach analitycznych, a także, zależnie od specjalności, do pracy związanej z wykonywaniem zadań technologiczno-inżynierskich w dużych zakładach syntezy organicznej, w zakładach związanych z produkcją małotonażową, w przedsiębiorstwach produkujących kosmetyki oraz chemię gospodarczą, w laboratoriach kontroli jakości, w placówkach naukowo-badawczych, w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym, w biurach projektowych, w zakładach produkujących polimery, dodatki do tworzyw sztucznych oraz w zakładach przetwórstwa i recyklingu polimerów. Absolwenci mają także możliwość podjęcia studiów II stopnia.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information