Automatyka i robotyka

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: niestacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku

Liczba miejsc:

 35 (2*)

Opłata semestralna

 2250 zł
Specjalność:
  • automatyzacja systemów wytwarzania
  • mechatronika
  • sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
  • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

* wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2019 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku automatyka i robotyka ma wiedzę w zakresie matematyki i modelowania matematycznego służącą do rozwiązywania na poziomie inżynierskim prostych zagadnień z zakresu: automatyki, analizy sygnałów, sterowania procesami dyskretnymi i ciągłymi, mechaniki, analizy działania obwodów elektrycznych i układów elektronicznych. Ma również, stosowaną w obszarze automatyki i robotyki, wiedzę z fizyki, analizy statystycznej, informatyki, mechaniki, wytrzymałości materiałów, procesów i systemów wytwarzania, podstawowych charakterystyk konstruowania oraz sposobów sterowania maszyn i ich elementów. Ma szczegółową wiedzę w zakresie wybranej specjalności, dotyczącą: budowy i programowania układów i systemów sterowania, diagnostyki maszyn i urządzeń, programowania obiektowego i baz danych oraz modelowania systemów obróbki i montażu, budowy i elementów systemów mechatronicznych, zwłaszcza tych wykorzystywanych w pojazdach samochodowych oraz robotach mobilnych. Zna i rozumie podstawy robotyki, elementy oraz układy sterowania robotów, a także ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą robotów i manipulatorów wspomagających funkcje człowieka. Na podstawie zdobytej wiedzy potrafi: oceniać i modernizować istniejące rozwiązania techniczne, zaprojektować, zgodnie z założoną specyfikacją, prosty układ mechaniczny, układ sterowania wykorzystujący programowalne sterowniki logiczne i stosowne oprogramowanie, oraz rozwiązać proste zadania automatyzacji urządzeń, obiektów i procesów. Umie także rozwiązywać postawione problemy inżynierskie z zakresu studiowanej dyscypliny, za pomocą narzędzi obliczeniowych, analitycznych, symulacji komputerowej i badań eksperymentalnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle budowy maszyn, chemicznym, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym, samochodowym oraz ochrony środowiska, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystujących automatyzację procesów technologicznych, w branży automatyki przemysłowej, w ośrodkach projektujących i produkujących pojazdy samochodowe, maszyny robocze, aparaturę diagnostyczną, na stanowiskach odpowiedzialnych za eksploatację i marketing tych urządzeń. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

Additional information