Automatyka i robotyka

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku

Liczba miejsc:

 99 (3*)

Specjalność:
  • automatyzacja systemów wytwarzania
  • mechatronika
  • sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
  • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

* wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym nie mogą jako kierunku alternatywnego wybrać kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku automatyka i robotyka ma wiedzę w zakresie matematyki i modelowania matematycznego służącą do rozwiązywania na poziomie inżynierskim prostych zagadnień z zakresu: automatyki, analizy sygnałów, sterowania procesami dyskretnymi i ciągłymi, mechaniki, analizy działania obwodów elektrycznych i układów elektronicznych. Ma również, stosowaną w obszarze automatyki i robotyki, wiedzę z fizyki, analizy statystycznej, informatyki, mechaniki, wytrzymałości materiałów, procesów i systemów wytwarzania, podstawowych charakterystyk konstruowania oraz sposobów sterowania maszyn i ich elementów. Ma szczegółową wiedzę w zakresie wybranej specjalności, dotyczącą: budowy i programowania układów i systemów sterowania, diagnostyki maszyn i urządzeń, programowania obiektowego i baz danych oraz modelowania systemów obróbki i montażu, budowy i elementów systemów mechatronicznych, zwłaszcza tych wykorzystywanych w pojazdach samochodowych oraz robotach mobilnych. Zna i rozumie podstawy robotyki, elementy oraz układy sterowania robotów, a także ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą robotów i manipulatorów wspomagających funkcje człowieka. Na podstawie zdobytej wiedzy potrafi: oceniać i modernizować istniejące rozwiązania techniczne, zaprojektować, zgodnie z założoną specyfikacją, prosty układ mechaniczny, układ sterowania wykorzystujący programowalne sterowniki logiczne i stosowne oprogramowanie, oraz rozwiązać proste zadania automatyzacji urządzeń, obiektów i procesów. Umie także rozwiązywać postawione problemy inżynierskie z zakresu studiowanej dyscypliny, za pomocą narzędzi obliczeniowych, analitycznych, symulacji komputerowej i badań eksperymentalnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle budowy maszyn, chemicznym, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym, samochodowym oraz ochrony środowiska, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystujących automatyzację procesów technologicznych, w branży automatyki przemysłowej, w ośrodkach projektujących i produkujących pojazdy samochodowe, maszyny robocze, aparaturę diagnostyczną, na stanowiskach odpowiedzialnych za eksploatację i marketing tych urządzeń. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

ZALOGUJ SIĘ 

 

Additional information