Energetyka - WM

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc: 98 (3*)
Specjalność:
  • energetyka odnawialna
  • systemy i urządzenia energetyczne

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym nie mogą jako kierunku alternatywnego wybrać kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego

EFEKTY KSZTAŁCENIA

W planach studiów realizowane są przedmioty kształcenia podstawowego, kierunkowego oraz praktyki zawodowe. Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku energetyka absolwent ma wiedzę z matematyki, fizyki, chemii oraz dziedzin pokrewnych wykorzystywanych w szeroko pojętej energetyce: złożony stan naprężenia, statyka, kinematyka, dynamika, podstawy budowy maszyn i urządzeń, eksploatacji i projektowania systemów energetycznych, ciepłowniczych, podstawy konstrukcji maszyn cieplnych i silników przepływowych oraz spalinowych, mechanizmy wymiany ciepła i masy oraz spalania paliw. Zna podstawy teoretyczne termodynamiki, aerodynamiki, mechaniki płynów, wymiany ciepła, a także automatyki, elektrotechniki, elektroniki. Posiada wiedzę na temat urządzeń głównych i pomocniczych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz w siłowniach przemysłowych. Potrafi wykorzystać nowoczesne programy inżynierskie w zakresie modelowania, projektowania, konstrukcji oraz eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji zarówno energetycznych, jak i chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych. Potrafi ułożyć bilans cieplny elektrowni, elektrociepłowni, oraz podstawowych urządzeń stosowanych w energetyce, używać równań bilansowych dla prawidłowego modelowania i projektowania urządzeń energetycznych i chłodniczych, analizować obiegi termodynamiczne oraz optymalizować ich sprawność. W toku studiów student nabywa szczegółową wiedzę z zakresu zjawisk i procesów fizycznych wykorzystywanych w energetyce odnawialnej oraz sposobów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Poznaje zasady działania urządzeń, potrafi zaprojektować oraz dobrać odpowiednie rodzaje odnawialnych źródeł energii i niekonwencjonalnych sposobów napędu (energetyka wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna, pompy ciepła itp.). Zna zagadnienia z zakresu magazynowania energii, metod transportu mediów, a także przetwarzania energii w pojazdach. Potrafi racjonalnie gospodarować energią elektryczną i cieplną, zarządzać projektem inwestycyjnym oraz ocenić jego opłacalność biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne i ekonomiczne. Umie analizować prace podstawowych elementów automatyki oraz ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, chłodniczych i wentylacyjnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani do projektowania instalacji grzewczych w obiektach mieszkalnych i przemyśle, do objęcia funkcji odpowiedzialnego za zarządzanie energią cieplną i elektryczną energetyka w zakładach przemysłowych. Ponadto mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Mogą być także specjalistami w dziedzinie problemów energetyki w jednostkach samorządowych oraz ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Absolwenci tego kierunku mogą się także starać o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information