Energetyka

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: niestacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  35 (2*)
Opłata semestralna  2250 zł
Specjalność:
  • energetyka odnawialna
  • systemy i urządzenia energetyczne

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2019 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

W planach studiów realizowane są przedmioty kształcenia podstawowego, kierunkowego oraz praktyki zawodowe. Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku energetyka absolwent ma wiedzę z matematyki, fizyki, chemii oraz dziedzin pokrewnych wykorzystywanych w szeroko pojętej energetyce: złożony stan naprężenia, statyka, kinematyka, dynamika, podstawy budowy maszyn i urządzeń, eksploatacji i projektowania systemów energetycznych, ciepłowniczych, podstawy konstrukcji maszyn cieplnych i silników przepływowych oraz spalinowych, mechanizmy wymiany ciepła i masy oraz spalania paliw. Zna podstawy teoretyczne termodynamiki, aerodynamiki, mechaniki płynów, wymiany ciepła, a także automatyki, elektrotechniki, elektroniki. Posiada wiedzę na temat urządzeń głównych i pomocniczych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz w siłowniach przemysłowych. Potrafi wykorzystać nowoczesne programy inżynierskie w zakresie modelowania, projektowania, konstrukcji oraz eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji zarówno energetycznych, jak i chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych. Potrafi ułożyć bilans cieplny elektrowni, elektrociepłowni, oraz podstawowych urządzeń stosowanych w energetyce, używać równań bilansowych dla prawidłowego modelowania i projektowania urządzeń energetycznych i chłodniczych, analizować obiegi termodynamiczne oraz optymalizować ich sprawność. W toku studiów student nabywa szczegółową wiedzę z zakresu zjawisk i procesów fizycznych wykorzystywanych w energetyce odnawialnej oraz sposobów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Poznaje zasady działania urządzeń, potrafi zaprojektować oraz dobrać odpowiednie rodzaje odnawialnych źródeł energii i niekonwencjonalnych sposobów napędu (energetyka wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna, pompy ciepła itp.). Zna zagadnienia z zakresu magazynowania energii, metod transportu mediów, a także przetwarzania energii w pojazdach. Potrafi racjonalnie gospodarować energią elektryczną i cieplną, zarządzać projektem inwestycyjnym oraz ocenić jego opłacalność biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne i ekonomiczne. Umie analizować prace podstawowych elementów automatyki oraz ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, chłodniczych i wentylacyjnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani do projektowania instalacji grzewczych w obiektach mieszkalnych i przemyśle, do objęcia funkcji odpowiedzialnego za zarządzanie energią cieplną i elektryczną energetyka w zakładach przemysłowych. Ponadto mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Mogą być także specjalistami w dziedzinie problemów energetyki w jednostkach samorządowych oraz ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Absolwenci tego kierunku mogą się także starać o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

Additional information