Inżynieria biomedyczna

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  66 (2*)
Specjalność:
  • biomechanika urazów
  • inżynieria kliniczna

wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się. Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym nie mogą jako kierunku alternatywnego wybrać kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku inżynieria biomedyczna ma wiedzę z matematyki, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa niezbędną do rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu mechaniki i biomechaniki, a także z fizyki, w dziedzinach związanych z inżynierią biomedyczną, oraz z chemii nieorganicznej, organicznej i biochemii, na poziomie umożliwiającym zrozumienie reakcji chemicznych wykorzystywanych w przemyśle, jak i zachodzących w organizmach żywych. Oprócz tego dysponuje wiedzą z zakresu elektroniki i elektrotechniki, w zakresie inżynierskim związanym z aparaturą medyczną, oraz systemami diagnostycznymi, a także wiedzą z podstaw anatomii, fizjologii, ortopedii i protetyki w zakresie niezbędnym do projektowania, eksploatacji oraz konserwacji i walidacji urządzeń biotechnicznych. Ma również wiedzę z mechatroniki, metrologii oraz automatyki i robotyki w stopniu niezbędnym do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu miernictwa medycznego, sterowania i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Ma wiedzę na temat metod obliczeniowych i systemów pomiarowych, związanych z metrologią biomedyczną, biomechaniką, systemami diagnostycznymi i metodami doświadczalnymi w medycynie, oraz w zakresie inżynierii produkcji w zakresie technologii biomateriałów i implantów. Zna teorię działania urządzeń zabiegowych i diagnostycznych oraz aparatury medycznej i analitycznej. Zna techniki obrazowania medycznego oparte o znajomość fizyki medycznej i podstawy diagnostyki obrazowej. Potrafi określić parametry i cechy pożądane urządzenia biotechnicznego, zaprojektować, zgodnie ze specyfikacją, układ z zakresu bioinżynierii mechanicznej z zastosowaniem projektowania wspomaganego komputerowo, zaprojektować prosty układ elektroniczny, napisać prostą aplikację programową oraz zaplanować i nadzorować zadania obsługowe dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji aparatury medycznej i diagnostycznej w zakresie studiowanego kierunku i wybranej specjalności. Potrafi również zaplanować eksperyment diagnostyczny oraz wykonać pomiary i przeprowadzić właściwą analizę statystyczną wyników badań.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do współpracy z lekarzami, pracownikami placówek medycznych w dziedzinie eksploatacji, obsługi, konserwacji, odbioru technicznego, atestacji aparatury i urządzeń medycznych oraz obsługi systemów diagnostycznych czy baz danych. Są poszukiwanymi specjalistami z dziedziny oprogramowania, projektowania, budowy, obsługi i konserwacji sprzętu medycznego w placówkach służby zdrowia, zakładach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, firmach zaopatrujących w sprzęt medyczny oraz w ośrodkach i instytutach naukowo-badawczych, jak i konsultingowych. Absolwenci mają także możliwość podjęcia studiów II stopnia.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information