Inżynieria bezpieczeństwa

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: niestacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  35 (2*)
Opłata semestralna  2250 zł
Specjalność:
  • bezpieczeństwo pracy i środowiska
  • bezpieczeństwo transportu drogowego

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2019 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa absolwent ma wiedzę w zakresie matematyki, fizyki, chemii, mechaniki płynów, termodynamiki, elektrotechniki i innych obszarów nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z inżynierią bezpieczeństwa. Zna podstawy obliczania i projektowania konstrukcji w stanach prostych i złożonych z wykorzystaniem modeli materiałowych oraz najważniejsze problemy inżynierii materiałowej w zakresie materiałów metalowych i niemetalowych. Ma wiedzę z zakresu niezawodności i analizy ryzyka w inżynierii bezpieczeństwa, informatyki i bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych w obszarze inżynierskim pozwalającym tworzyć i wykorzystywać odpowiednie oprogramowanie, teorii obwodów elektrycznych oraz w zakresie teorii sygnałów i metod ich przetwarzania, podstaw sterowania i automatyki. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy, mechanizmów powstawania szkód powodowanych przez obiekty techniczne, a także bezpieczeństwa środowiska naturalnego, bezpieczeństwa obiektów budowlanych i konstrukcji przemysłowych, bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz magazynowania, transportu i użytkowania substancji stwarzających zagrożenie dla człowieka i środowiska. Umie prowadzić identyfikację zagrożeń środowiska pracy i środowiska naturalnego oraz prowadzić działania profilaktyczne, wykonywać analizy bezpieczeństwa, ilościową i jakościową ocenę ryzyka na każdym stanowisku pracy, dobierać i projektować bariery bezpieczeństwa oraz identyfikować zagrożenia środowiska pracy. Umie także przeprowadzać badania okoliczności awarii i wypadków oraz opracowywać dokumentację związaną z bezpieczeństwem pracy i środowiska naturalnego. Potrafi ocenić postawiony problem techniczny i wynikające z niego implikacje w odniesieniu do techniki, a także w zakresie obowiązujących przepisów określających jego wpływ na środowisko pracy i środowisko naturalne (problem odpadów, emisja gazowych i stałych składników zanieczyszczenia, emisja ciepła, drgań, hałasu itp.). Potrafi zaplanować i nadzorować zadania obsługowe dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji maszyn i urządzeń w zakresie swojej specjalności.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia przygotowują m.in. do pracy związanej z atestacją urządzeń technicznych w dziedzinie ich bezpieczeństwa, ale i w ratownictwie, jednostkach administracji terenowej, w firmach wdrażających i eksploatujących układy bezpieczeństwa, przedsiębiorstwach eksploatujących środki transportu, zespołach badających przyczyny wypadków. Zależnie od specjalności, absolwenci mogą ubiegać się o pracę w przedsiębiorstwach transportowych, ubezpieczeniowych, policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego, lub w charakterze specjalisty i eksperta do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych firmach państwowych i prywatnych. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

Additional information