Inżynieria bezpieczeństwa

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  66 (2*)
Specjalność:
  • bezpieczeństwo pracy i środowiska
  • bezpieczeństwo transportu drogowego

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym nie mogą jako kierunku alternatywnego wybrać kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa absolwent ma wiedzę w zakresie matematyki, fizyki, chemii, mechaniki płynów, termodynamiki, elektrotechniki i innych obszarów nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z inżynierią bezpieczeństwa. Zna podstawy obliczania i projektowania konstrukcji w stanach prostych i złożonych z wykorzystaniem modeli materiałowych oraz najważniejsze problemy inżynierii materiałowej w zakresie materiałów metalowych i niemetalowych. Ma wiedzę z zakresu niezawodności i analizy ryzyka w inżynierii bezpieczeństwa, informatyki i bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych w obszarze inżynierskim pozwalającym tworzyć i wykorzystywać odpowiednie oprogramowanie, teorii obwodów elektrycznych oraz w zakresie teorii sygnałów i metod ich przetwarzania, podstaw sterowania i automatyki. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy, mechanizmów powstawania szkód powodowanych przez obiekty techniczne, a także bezpieczeństwa środowiska naturalnego, bezpieczeństwa obiektów budowlanych i konstrukcji przemysłowych, bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz magazynowania, transportu i użytkowania substancji stwarzających zagrożenie dla człowieka i środowiska. Umie prowadzić identyfikację zagrożeń środowiska pracy i środowiska naturalnego oraz prowadzić działania profilaktyczne, wykonywać analizy bezpieczeństwa, ilościową i jakościową ocenę ryzyka na każdym stanowisku pracy, dobierać i projektować bariery bezpieczeństwa oraz identyfikować zagrożenia środowiska pracy. Umie także przeprowadzać badania okoliczności awarii i wypadków oraz opracowywać dokumentację związaną z bezpieczeństwem pracy i środowiska naturalnego. Potrafi ocenić postawiony problem techniczny i wynikające z niego implikacje w odniesieniu do techniki, a także w zakresie obowiązujących przepisów określających jego wpływ na środowisko pracy i środowisko naturalne (problem odpadów, emisja gazowych i stałych składników zanieczyszczenia, emisja ciepła, drgań, hałasu itp.). Potrafi zaplanować i nadzorować zadania obsługowe dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji maszyn i urządzeń w zakresie swojej specjalności.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia przygotowują m.in. do pracy związanej z atestacją urządzeń technicznych w dziedzinie ich bezpieczeństwa, ale i w ratownictwie, jednostkach administracji terenowej, w firmach wdrażających i eksploatujących układy bezpieczeństwa, przedsiębiorstwach eksploatujących środki transportu, zespołach badających przyczyny wypadków. Zależnie od specjalności, absolwenci mogą ubiegać się o pracę w przedsiębiorstwach transportowych, ubezpieczeniowych, policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego, lub w charakterze specjalisty i eksperta do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych firmach państwowych i prywatnych. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information