Inżynieria produkcji

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: niestacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  35 (2*)
Opłata semestralna  2250 zł
Specjalność:
  • techniki multimedialne i poligraficzne
  • inżynieria wytwarzania
  • systemy CAD/CAM
  • systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa

wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2019 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria produkcji absolwent ma wiedzę z matematyki i fizyki niezbędną do opisu zjawisk występujących w zagadnieniach inżynierskich związanych z inżynierią produkcji. Zna podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów niezbędne do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu budowy maszyn. Zna zasady zapisu konstrukcji oraz potrafi czytać, opracowywać i analizować dokumentację techniczną. Zna rodzaje, właściwości i zasady racjonalnego doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych. Zna podstawowe procesy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej, obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej. Ma także wiedzę niezbędną do rozwiązywania zagadnień techniki i technologii wytwarzania części maszyn i narzędzi. Zna budowę, podstawy konstruowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Ma odpowiednią wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki, napędów elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych, podstaw automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych oraz nadzorowania procesów i systemów wytwarzania. Zna metody i systemy pomiarowe oraz sposoby oceny poprawności i niepewności pomiarów. Ma wiedzę o metodach i narzędziach stosowanych w inżynierii jakości, zasadach organizacji i zapewnienia jakości w procesach produkcyjnych oraz laboratoriach pomiarowych. Ma wiedzę z zakresu informatyki stosowanej w inżynierii produkcji, w tym również z wykorzystania systemów baz danych na potrzeby konstrukcji i technologii, metod tworzenia grafiki komputerowej i analizy obrazów oraz nowoczesnych technik poligraficznych. Zna funkcjonowanie, organizację i podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania procesem produkcyjnym, łańcuchem dostaw i logistyką. Zna metody i narzędzia analizy rynku, planowania i sterowania produkcją. Potrafi modernizować istniejące rozwiązania techniczne i technologiczne poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań związanych z inżynierią produkcji. Umie  zidentyfikować i zdiagnozować problem inżynierski z zakresu studiowanej specjalności, a także wykonać zadania projektowe niezbędne do jego rozwiązania.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku inżynieria produkcji przygotowani są m. in. do projektowania wyrobów z wykorzystaniem systemów modelowania komputerowego CAD, projektowania technologii i programowania w komputerowych systemach wspomagania wytwarzania CAM, programowania oraz wykonywania wyrobów na obrabiarkach sterowanych numerycznie, nadzorowania jakości wyrobów oraz obsługi i programowania najnowocześniejszych systemów pomiarowych. Mogą brać udział w zarządzaniu procesami produkcyjnymi, przedsięwzięciami gospodarczymi i zasobami ludzkimi. Przygotowani są do udziału w pracach badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach produkcyjnych i usługowych z różnych branż, w jednostkach projektowych i doradczych, ośrodkach badawczych i naukowych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, informatyczna i ekonomiczna. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia. Więcej informacji na: http://m6.mech.pk.edu.pl/ip.

Additional information