Inżynieria produkcji

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  99 (3*)
Specjalność:
  • techniki multimedialne i poligraficzne
  • inżynieria wytwarzania
  • systemy CAD/CAM
  • systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa

wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym nie mogą jako kierunku alternatywnego wybrać kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria produkcji absolwent ma wiedzę z matematyki i fizyki niezbędną do opisu zjawisk występujących w zagadnieniach inżynierskich związanych z inżynierią produkcji. Zna podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów niezbędne do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu budowy maszyn. Zna zasady zapisu konstrukcji oraz potrafi czytać, opracowywać i analizować dokumentację techniczną. Zna rodzaje, właściwości i zasady racjonalnego doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych. Zna podstawowe procesy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej, obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej. Ma także wiedzę niezbędną do rozwiązywania zagadnień techniki i technologii wytwarzania części maszyn i narzędzi. Zna budowę, podstawy konstruowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Ma odpowiednią wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki, napędów elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych, podstaw automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych oraz nadzorowania procesów i systemów wytwarzania. Zna metody i systemy pomiarowe oraz sposoby oceny poprawności i niepewności pomiarów. Ma wiedzę o metodach i narzędziach stosowanych w inżynierii jakości, zasadach organizacji i zapewnienia jakości w procesach produkcyjnych oraz laboratoriach pomiarowych. Ma wiedzę z zakresu informatyki stosowanej w inżynierii produkcji, w tym również z wykorzystania systemów baz danych na potrzeby konstrukcji i technologii, metod tworzenia grafiki komputerowej i analizy obrazów oraz nowoczesnych technik poligraficznych. Zna funkcjonowanie, organizację i podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania procesem produkcyjnym, łańcuchem dostaw i logistyką. Zna metody i narzędzia analizy rynku, planowania i sterowania produkcją. Potrafi modernizować istniejące rozwiązania techniczne i technologiczne poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań związanych z inżynierią produkcji. Umie  zidentyfikować i zdiagnozować problem inżynierski z zakresu studiowanej specjalności, a także wykonać zadania projektowe niezbędne do jego rozwiązania.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku inżynieria produkcji przygotowani są m. in. do projektowania wyrobów z wykorzystaniem systemów modelowania komputerowego CAD, projektowania technologii i programowania w komputerowych systemach wspomagania wytwarzania CAM, programowania oraz wykonywania wyrobów na obrabiarkach sterowanych numerycznie, nadzorowania jakości wyrobów oraz obsługi i programowania najnowocześniejszych systemów pomiarowych. Mogą brać udział w zarządzaniu procesami produkcyjnymi, przedsięwzięciami gospodarczymi i zasobami ludzkimi. Przygotowani są do udziału w pracach badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach produkcyjnych i usługowych z różnych branż, w jednostkach projektowych i doradczych, ośrodkach badawczych i naukowych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, informatyczna i ekonomiczna. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia. Więcej informacji na: http://m6.mech.pk.edu.pl/ip.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information