Inżynieria materiałowa

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  66 (2*)
Specjalność:
  • technologie druku 3D
  • materiały konstrukcyjne

wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym nie mogą jako kierunku alternatywnego wybrać kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku inżynieria materiałowa ma podstawową wiedzę z matematyki oraz fizyki, niezbędną do zrozumienia i opisu budowy materiałów oraz zjawisk strukturalnych występujących podczas projektowania, wytwarzania, przetwórstwa oraz eksploatacji materiałów inżynierskich w konstrukcjach. Posiada elementarną wiedzę w zakresie projektowania i wykonywania analiz wytrzymałościowych, zjawisk elektrycznych w technice z uwzględnieniem doboru materiałów do urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych, jak również stosowania systemów komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej i technice. Dysponuje uporządkowaną wiedzą o budowie pierwiastków i związków chemicznych, elementach chemii nieorganicznej i organicznej, reakcjach chemicznych i ich znaczeniu w kształtowaniu struktury i własności materiałów inżynierskich oraz zasadach doboru technik wytwarzania w zależności od techno- logicznych właściwości materiałów inżynierskich i warunków ich eksploatacji. Ma także wiedzę na temat budowy strukturalnej materiałów inżynierskich (wiązania atomowe, podstawy krystalografii, defekty strukturalne, struktura polimerów). Potrafi przeprowadzić analizę istniejących rozwiązań technicznych w zakresie doboru procesów i urządzeń do wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich, projektować procesy wytwarzania i przetwórstwa produktów o założonej strukturze i własnościach użytkowych oraz dobrać materiały inżynierskie do zastosowań technicznych w zależności od ich struktury, własności i warunków użytkowania. Umie również projektować i wdrażać techniki recyklingu materiałów inżynierskich. Potrafi zastosować do formułowania i rozwiązywania zagadnień materiałowych w technice metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze materiałoznawców i technologów, pracowników kontroli jakości produkcji w firmach przemysłowych, laboratoriach naukowych, a także placówkach badawczo-rozwojowych. Mogą kierować pracami związanymi z optymalnym doborem i doskonaleniem materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych w różnych gałęziach przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego i lekkiego. Atrakcyjne posady oferują im również firmy, które zajmują się dostarczaniem tworzyw konstrukcyjnych dla przemysłu lub recyklingiem materiałowym. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information