Transport

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: niestacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  70 (3*)
Opłata semestralna:  2250 zł
Specjalność:
  • eksploatacja pojazdów samochodowych
  • eksploatacja i niezawodność w transporcie
  • inżynieria maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego
  • logistyka i spedycja

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2019 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Program studiów realizowany na kierunku Transport przygotowuje swoich absolwentów zgodnie z europejskimi i światowymi tendencjami i daje szansę na życiowy sukces. Absolwenci studiów I stopnia tego kierunku zdobywają sprofilowaną wiedzę i umiejętności poprzez możliwość wariantowego wyboru niektórych przedmiotów w grupach przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. W grupie przedmiotów ogólnych są to wybrane zagadnienia związane z przedsiębiorczością, psychologią i socjologią pracy oraz technikami autoprezentacji. Te ostatnie ułatwiają absolwentom pozyskiwanie pracy. Grupę przedmiotów ogólnych uzupełniają ergonomia i bezpieczeństwo pracy oraz ochrona własności intelektualnej, która jest bardzo istotna z uwagi na współczesny rozwój techniki w zakresie przepływu informacji. W przygotowaniu absolwenta tego kierunku do szybkiego dostosowania się do zmieniającego się rynku pracy dużą rolę spełniają przedmioty podstawowe takie jak: matematyka, fizyka, elektrotechnika, elektronika, mechanika ogólna, aeromechanika pojazdów, nauka o materiałach, wytrzymałość materiałów, a także podstawy wymiany ciepła i klimatyzacji. Oprócz nich w tej grupie absolwent poznaje i nabywa umiejętności z zakresu zastosowań informatyki w takich przedmiotach, jak: podstawy informatyki, technologie informacyjne, systemy bazodanowe. Znajomość tych dziedzin i przygotowanie do posługiwania się osiągnięciami informatyki są następnie poszerzane w procesie edukacji w przedmiotach kierunkowych. Są to: telematyka w transporcie, podstawy niezawodności, grafika inżynierska, podstawy konstrukcji maszyn, a także projektowanie środków transportu. Umożliwiają one absolwentom wykorzystywanie współczesnych metod obliczeniowych podczas rozwiązywania zagadnień inżynierskich, w tym dotyczących dynamiki maszyn i pojazdów, włącznie z wysoko zaawansowanymi metodami elementów skończonych (MES). W trakcie zajęć student ma możliwość posługiwania się licencjonowanymi pakietami programów renomowanych producentów. Ważną grupę przedmiotów kierunkowych stanowią te, które dotyczą systemów i infrastruktury transportu drogowego, szynowego, bliskiego, a także lotniczego i wodnego. Daje to umiejętność łatwego projektowania procesów transportowych, w których wykorzystywane są zróżnicowane środki transportu. Inne przedmioty takie, jak: logistyka, organizacja i zarządzanie, modelowanie procesów transportowych umożliwiają absolwentom łatwe sporządzanie specyfikacji zadań transportowych, określania parametrów i cech systemu transportu, a ponadto organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi. Absolwenci uzyskują także wiedzę z zakresu budowy i wytwarzania środków transportu, źródeł napędu, problemów związanych z ekologią i energooszczędnością tych środków. Ważnym uzupełnieniem tego są przedmioty dotyczące eksploatacji środków transportu: ujęcia systemowego procesów eksploatacji, niezawodności urządzeń i systemów, tribologii, procesów zużycia elementów maszyn, diagnostyki technicznej, w tym wibroakustyki, materiałów eksploatacyjnych, a także metrologii, automatyki i mechatroniki. Wiedza i umiejętności uzyskane dzięki przedmiotom kierunkowym jest następnie rozwijana w zakresie stosownym do wybranej specjalności. Studenci kierunku transport mają możliwość wyboru czterech specjalności: eksploatacji i mechatroniki pojazdów samochodowych, eksploatacji i niezawodności w transporcie, inżynierii maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego bądź logistyki i spedycji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku transport znajdują zatrudnienie  w przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych, firmach spedycyjnych i centrach logistycznych, firmach projektujących i produkujących środki transportu, salonach sprzedaży pojazdów, przedsiębiorstwach związanych z obsługą techniczną transportu, wydziałach komunikacji, firmach ubezpieczeniowych. Mogą ubiegać się o pracę w innych przedsiębiorstwach związanych z sektorem transportu, działach marketingu i transportu przedsiębiorstw przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych, w których wymaga się interdyscyplinarnej wiedzy technicznej i informatycznej. Są przygotowani do zarządzania procesami eksploatacji systemów transportowych, organizowania procesów użytkowania i obsługi technicznej pojazdów lądowych i urządzeń transportowych, projektowania środków i systemów transportowych oraz systemów logistycznych, wykorzystywania nowoczesnych technik wspomagania komputerowego w transporcie. Absolwenci kierunku Transport uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie studiów II stopnia.

Additional information