Transport - WM

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  115 (3*)
Specjalność:
  • eksploatacja pojazdów samochodowych
  • eksploatacja i niezawodność w transporcie
  • inżynieria maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego
  • logistyka i spedycja
  • inżynieria pojazdów szynowych

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym nie mogą jako kierunku alternatywnego wybrać kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Program studiów realizowany na kierunku Transport przygotowuje swoich absolwentów zgodnie z europejskimi i światowymi tendencjami i daje szansę na życiowy sukces. Absolwenci studiów I stopnia tego kierunku zdobywają sprofilowaną wiedzę i umiejętności poprzez możliwość wariantowego wyboru niektórych przedmiotów w grupach przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. W grupie przedmiotów ogólnych są to wybrane zagadnienia związane z przedsiębiorczością, psychologią i socjologią pracy oraz technikami autoprezentacji. Te ostatnie ułatwiają absolwentom pozyskiwanie pracy. Grupę przedmiotów ogólnych uzupełniają ergonomia i bezpieczeństwo pracy oraz ochrona własności intelektualnej, która jest bardzo istotna z uwagi na współczesny rozwój techniki w zakresie przepływu informacji. W przygotowaniu absolwenta tego kierunku do szybkiego dostosowania się do zmieniającego się rynku pracy dużą rolę spełniają przedmioty podstawowe takie jak: matematyka, fizyka, elektrotechnika, elektronika, mechanika ogólna, aeromechanika pojazdów, nauka o materiałach, wytrzymałość materiałów, a także podstawy wymiany ciepła i klimatyzacji. Oprócz nich w tej grupie absolwent poznaje i nabywa umiejętności z zakresu zastosowań informatyki w takich przedmiotach, jak: podstawy informatyki, technologie informacyjne, systemy bazodanowe. Znajomość tych dziedzin i przygotowanie do posługiwania się osiągnięciami informatyki są następnie poszerzane w procesie edukacji w przedmiotach kierunkowych. Są to: telematyka w transporcie, podstawy niezawodności, grafika inżynierska, podstawy konstrukcji maszyn, a także projektowanie środków transportu. Umożliwiają one absolwentom wykorzystywanie współczesnych metod obliczeniowych podczas rozwiązywania zagadnień inżynierskich, w tym dotyczących dynamiki maszyn i pojazdów, włącznie z wysoko zaawansowanymi metodami elementów skończonych (MES). W trakcie zajęć student ma możliwość posługiwania się licencjonowanymi pakietami programów renomowanych producentów. Ważną grupę przedmiotów kierunkowych stanowią te, które dotyczą systemów i infrastruktury transportu drogowego, szynowego, bliskiego, a także lotniczego i wodnego. Daje to umiejętność łatwego projektowania procesów transportowych, w których wykorzystywane są zróżnicowane środki transportu. Inne przedmioty takie, jak: logistyka, organizacja i zarządzanie, modelowanie procesów transportowych umożliwiają absolwentom łatwe sporządzanie specyfikacji zadań transportowych, określania parametrów i cech systemu transportu, a ponadto organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi. Absolwenci uzyskują także wiedzę z zakresu budowy i wytwarzania środków transportu, źródeł napędu, problemów związanych z ekologią i energooszczędnością tych środków. Ważnym uzupełnieniem tego są przedmioty dotyczące eksploatacji środków transportu: ujęcia systemowego procesów eksploatacji, niezawodności urządzeń i systemów, tribologii, procesów zużycia elementów maszyn, diagnostyki technicznej, w tym wibroakustyki, materiałów eksploatacyjnych, a także metrologii, automatyki i mechatroniki. Wiedza i umiejętności uzyskane dzięki przedmiotom kierunkowym jest następnie rozwijana w zakresie stosownym do wybranej specjalności. Studenci kierunku transport mają możliwość wyboru czterech specjalności: eksploatacji i mechatroniki pojazdów samochodowych, eksploatacji i niezawodności w transporcie, inżynierii maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego bądź logistyki i spedycji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku transport znajdują zatrudnienie  w przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych, firmach spedycyjnych i centrach logistycznych, firmach projektujących i produkujących środki transportu, salonach sprzedaży pojazdów, przedsiębiorstwach związanych z obsługą techniczną transportu, wydziałach komunikacji, firmach ubezpieczeniowych. Mogą ubiegać się o pracę w innych przedsiębiorstwach związanych z sektorem transportu, działach marketingu i transportu przedsiębiorstw przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych, w których wymaga się interdyscyplinarnej wiedzy technicznej i informatycznej. Są przygotowani do zarządzania procesami eksploatacji systemów transportowych, organizowania procesów użytkowania i obsługi technicznej pojazdów lądowych i urządzeń transportowych, projektowania środków i systemów transportowych oraz systemów logistycznych, wykorzystywania nowoczesnych technik wspomagania komputerowego w transporcie. Absolwenci kierunku Transport uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie studiów II stopnia.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information