Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  33 (1*)
Specjalność: bez specjalności

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny z predyspozycji plastycznych i technicznych oraz wyniki z jednego z następujących egzaminów: egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego za granicą albo wynik uzyskany prze kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym nie mogą jako kierunku alternatywnego wybrać kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego

Kwalifikacja przebiega w dwóch etapach.

W pierwszym etapie kwalifikacji kandydat przystępuje do wszystkich części egzaminu wstępnego z predyspozycji plastycznych i technicznych według zasad podanych w tabeli:

 

Egzamin wstępny

Część I – egzamin praktyczny: składa się z dwóch zadań, których celem jest sprawdzenie zdolności plastycznych i technicznych kandydata.

Część II – przegląd teczki: kandydat przedstawia portfolio

Informacje dodatkowe Prace wykonane podczas egzaminu wstępnego (część I)
są dokumentami procesu egzaminacyjnego i nie podlegają zwrotowi.
Punktacja egzaminu wstępnego Część I
egzamin praktyczny – punktacja od 0 do 50 punktów
Część II
przegląd teczki – punktacja od 0 do 50 punktów
Maksymalna punktacja łączna: 100 punktów

Warunkiem przejścia do drugiego etapu kwalifikacji jest uzyskanie przez kandydata min. 40 punktów w etapie pierwszym, przy czym kandydat musi uzyskać minimalnie 20 punktów z każdej części egzaminu.

Zakres wymagań i sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego z uzdolnień plastycznych oraz technicznych

W drugim etapie kwalifikacji ustala się wskaźnik rekrutacyjny według wzoru:

W = E + (P albo 2R)

gdzie: E oznacza liczbę punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji, natomiast P i R oznaczają odpowiednio:

  1. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) lub rozszerzonym (R) z: matematyki albo fizyki i astronomii albo fizyki albo informatyki.
  2. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, wskaźnik P ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli:
   ocenapunkty
   6,0 200
   5,0 170
   4,0 140
   3,0 100
   2,0 60
  3. Wskaźnik P dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli:
   ocenapunkty
   5,0 200
   4,0 150
   3,0 100
  4. Wskaźnik P dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli:
   ocenaliczba punktów dla kandydatów zdających IB na poziomie
   standard level (SL)
   liczba punktów dla kandydatów zdających IB na poziomie
   higher level (HL) 
    Excellent  100  200
    Very good  85  170
    Good  70  140
    Satisfactory  50  100
    Mediocre  30  60
    Poor  10  20
    Very poor  0  0
  5. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
  6. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według wzoru:

W = E + W

gdzie:
E oznacza liczbę punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji;
W1 oznacza liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się obliczoną według tabeli: 

punkty ECTSliczba punktów
20 i powyżej 200
19 190
18 180
17 170
16 160
15 150
14 140
13 130
12 120
11 110
10 100
9 90
8 80
7 70
6 60
5 50
4 40
3 30
2 20
1 10
0 0

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego jest prowadzony we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Celem tego kierunku jest wykształcenie projektantów (designerów) i konstruktorów form przemysłowych m.in. pojazdów, maszyn i urządzeń w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie przemysłu w tym zakresie. Absolwent będzie miał wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zaprojektowanie produktu zgodnie z zadaną specyfikacją techniczną oraz wymaganiami dotyczącymi ergonomii i estetyki. Uzyska podstawową wiedzę w obszarze nauk technicznych oraz sztuk plastycznych. Ponadto, absolwent zdobędzie szczegółową wiedzę z dziedzin bezpośrednio związanych z opracowaniem produktu, jak metody, techniki i narzędzia projektowania i wytwarzania uwzględniające zachowanie zakładanych walorów wizualnych, funkcjonalnych i rynkowych. W procesie projektowania będą wykorzystywane systemy komputerowego wspomagania, obejmujące m.in. modelowanie 3D, obliczenia, wykonywanie dokumentacji technicznej oraz graficzną prezentację produktu. Absolwent będzie potrafił tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe w zakresie wzornictwa przemysłowego oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia. Będzie umiał posługiwać się warsztatem plastycznym w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz współczesnych mediów. Przygotowanie do realizacji zadań projektanta wzornictwa przemysłowego obejmie pracę w multidyscyplinarnym zespole projektowym. W zakresie samokształcenia absolwent będzie potrafił samodzielnie rozwijać własne umiejętności warsztatowe projektanta oraz zdobywać wiedzę stosownie do specyfiki wykonywanych zadań przy wykorzystaniu źródeł zarówno polskich jak też obcojęzycznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego uzyska kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia w działach projektowych lub biurach projektowych średnich i dużych przedsiębiorstw w branży: motoryzacyjnej, elektrotechnicznej i elektronicznej, mechanicznej oraz pokrewnych. Będzie mógł również pracować w mikro i małych przedsiębiorstwach o profilu projektowym lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information