Mechanika i budowa maszyn

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: niestacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  70 (3*)
Opłata semestralna  2250 zł
Specjalność:
  • aparatura i instalacje przemysłowe
  • budowa i badania pojazdów samochodowych
  • mechanika konstrukcji i materiałów
  • silniki spalinowe
  • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2019 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn absolwent ma ogólną wiedzę inżynierską z matematyki i fizyki, podstaw automatyki, robotyki, teorii sterowania, elektroniki, elektrotechniki oraz informatyki w zakresie właściwym dla potrzeb inżyniera, szczególne zaś w zakresie wybranej specjalności. Zna podstawy zarządzania, organizacji pracy oraz metody obliczeniowe w zakresie mechaniki, mechaniki płynów, termodynamiki oraz podstaw konstrukcji maszyn i wytrzymałości materiałów. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z podstaw dynamiki maszyn, własności materiałów konstrukcyjnych oraz analizy stanu naprężenia i odkształcenia konstrukcji. W zakresie wybranej specjalności absolwent potrafi zaprojektować urządzenie lub proces technologiczny oraz przeanalizować i zdiagnozować działanie maszyny lub urządzenia. Potrafi prawidłowo dobrać metodę obliczeniową, język programowania, metodę symulacyjną, a także zrealizować bezpośrednią interwencję w działający wadliwie system, zaprojektować zgodnie ze specyfikacją układ mechaniczny z zastosowaniem CAD, rozwiązać proste zadanie inżynierskie oraz napisać prostą aplikację programową stosując właściwie dobrane narzędzie programowe. Potrafi zaplanować eksperyment diagnostyczny pozwalający na ocenę efektu i prawidłowości działania urządzenia, maszyny lub systemu. Potrafi stworzyć model matematyczny elementów konstrukcyjnych, konstrukcji i zjawisk występujących w zagadnieniach inżynierskich mechaniki, podstaw konstrukcji maszyn, wytrzymałości materiałów, dynamiki maszyn, drgań, termodynamiki i mechaniki płynów, a także w stopniu podstawowym wykorzystywać rozwinięte komercyjne inżynierskie narzędzia symulacyjne jak na przykład programy MES lub CFD i inne stosowane w inżynierii mechanicznej. Zna język obcy w zakresie prowadzenia rozmów codziennych i fachowych oraz korzystania z fachowej literatury.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, instytucjach odbioru technicznego produktów i materiałów, ośrodkach akredytacyjnych i atestacyjnych, centrach naukowo-badawczych i firmach konsultingowych. Są przygotowani do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, doboru materiałów inżynierskich stosowanych w elementach maszyn, nadzoru nad eksploatacją maszyn, koordynacji i oceny wyników prowadzonych prac. Absolwenci mają także możliwość podjęcia studiów II stopnia.

Additional information