Budownictwo w języku angielskim

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  36 (2*)
Specjalność: bez specjalności

* wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

EN

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

 Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana

certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL albo równoważnym albo świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Na Wydziale Inżynierii Lądowej do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, dodaje się dla kierunku budownictwo:
- 30 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze
kształcenia Budowlanym (B),
- 15 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze kształcenia: Elektryczno-Elektronicznym (E) albo Mechanicznym i Górniczo-Hutniczym (M) albo Rolniczo-Leśnym z Ochroną Środowiska (R).

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku budownictwo ma wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych. Zna zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego, niezbędne do odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych i geodezyjnych; mechaniki i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki, dynamiki i stateczności; konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych, oraz fundamentowania obiektów budowlanych. Wie jak definiuje się odwzorowania kartograficzne oraz jakie są podstawowe prace geodezyjne w budownictwie. Dysponuje podstawową wiedzą na temat projektowania obiektów infrastruktury transportu drogowego i szynowego, a także organizacji prac budowlanych oraz tworzenia i egzekucji procedur zarządzania ich jakością. Potrafi wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych, wyznaczać częstości drgań własnych dla prostych konstrukcji prętowych. Potrafi także ocenić i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane. Umie zaprojektować wybrane elementy i proste konstrukcje: metalowe, żelbetowe, zespolone, drewniane i murowe, oraz proste fundamenty pod obiekty budownictwa ogólnego, również z wykorzystaniem narzędzi CAD. Umie zwymiarować podstawowe elementy konstrukcyjne w obiektach budownictwa ogólnego i mostowego. Potrafi poprawnie wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych oraz prowadzenia robót budowlanych. Potrafi sporządzić bilans energetyczny obiektu budowlanego oraz prosty kosztorys i harmonogram robót budowlanych. Zna zasady wytwarzania i stosowania oraz potrafi dokonać doboru materiałów budowlanych. Zna i umie zastosować przepisy prawa budowlanego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku budownictwo po studiach I stopnia uzyskuje kwalifikacje w dziedzinie projektowania i realizacji wszelkich budowlanych obiektów i konstrukcji inżynierskich: budynków, dróg, mostów, konstrukcji powłokowych, zbiorników, budowli podziemnych wykonywanych w technologii żelbetowej, murowej, metalowej, drewnianej. Jest przygotowany do nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi oraz utrzymania, eksploatacji i odtwarzania zasobów budowlanych. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information