Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  18 (1*)
Specjalność:
  • zaawansowana mechanika obliczeniowa
    (advanced computational mechanics) 

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

EN

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym nie mogą jako kierunku alternatywnego wybrać kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego.

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym, wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż poziom B2, udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL albo równoważnym albo świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Znajomość języka angielskiego można również udokumentować świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 45% z języka angielskiego uzyskanego z matury zdawanej na poziomie dwujęzycznym.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn absolwent ma ogólną wiedzę inżynierską z matematyki i fizyki, podstaw automatyki, robotyki, teorii sterowania, elektroniki, elektrotechniki oraz informatyki w zakresie właściwym dla potrzeb inżyniera, szczególne zaś w zakresie wybranej specjalności. Zna podstawy zarządzania, organizacji pracy oraz metody obliczeniowe w zakresie mechaniki, mechaniki płynów, termodynamiki oraz podstaw konstrukcji maszyn i wytrzymałości materiałów. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z podstaw dynamiki maszyn, własności materiałów konstrukcyjnych oraz analizy stanu naprężenia i odkształcenia konstrukcji. W zakresie wybranej specjalności absolwent potrafi zaprojektować urządzenie lub proces technologiczny oraz przeanalizować i zdiagnozować działanie maszyny lub urządzenia. Potrafi prawidłowo dobrać metodę obliczeniową, język programowania, metodę symulacyjną, a także zrealizować bezpośrednią interwencję w działający wadliwie system, zaprojektować zgodnie ze specyfikacją układ mechaniczny z zastosowaniem CAD, rozwiązać proste zadanie inżynierskie oraz napisać prostą aplikację programową stosując właściwie dobrane narzędzie programowe. Potrafi zaplanować eksperyment diagnostyczny pozwalający na ocenę efektu i prawidłowości działania urządzenia, maszyny lub systemu. Potrafi stworzyć model matematyczny elementów konstrukcyjnych, konstrukcji i zjawisk występujących w zagadnieniach inżynierskich mechaniki, podstaw konstrukcji maszyn, wytrzymałości materiałów, dynamiki maszyn, drgań, termodynamiki i mechaniki płynów, a także w stopniu podstawowym wykorzystywać rozwinięte komercyjne inżynierskie narzędzia symulacyjne jak na przykład programy MES lub CFD i inne stosowane w inżynierii mechanicznej. Zna język obcy w zakresie prowadzenia rozmów codziennych i fachowych oraz korzystania z fachowej literatury.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, instytucjach odbioru technicznego produktów i materiałów, ośrodkach akredytacyjnych i atestacyjnych, centrach naukowo-badawczych i firmach konsultingowych. Są przygotowani do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, doboru materiałów inżynierskich stosowanych w elementach maszyn, nadzoru nad eksploatacją maszyn, koordynacji i oceny wyników prowadzonych prac. Absolwenci mają także możliwość podjęcia studiów II stopnia.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information