Informatyka

Wydział:

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania:

1,5 roku 

Liczba miejsc: 108
Specjalność:
  • analityka danych
  • grafika komputerowa i multimedia
  • informatyka stosowana
  • inżynieria obliczeniowa
  • teleinformatyka

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na 3-semestralne studia na kierunku informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy inżyniera. W przypadku absolwentów innych kierunków niż informatyka, informatyka stosowana, informatyka przemysłowa lub inżynieria internetu Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ocenia zakres zrealizowanych przez kandydata treści programowych (60% liczby godzin przedmiotów kierunkowych) pozwalających na uzyskanie efektów kształcenia właściwych dla studiów inżynierskich I stopnia kierunku informatyka realizowanych na WFMiI.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na 3-semestralne studia na kierunku informatyka jest:
1. złożenie dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, obliczonej zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów informatyka.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. kserokopia suplementu do dyplomu,
3. wystawione przez dziekanat ukończonego wydziału zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w okresie studiów I stopnia, obliczonej zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom, o ile taka informacja nie jest podana w jednym z dokumentów wymienionych w pkt 1 i pkt 2,
4. pozostałe dokumenty wskazane w § 16 załącznika nr 1 uchwały Senatu PK.

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek informatyka prowadzona jest na kierunek studiów.
Decyzja o uruchomieniu poszczególnych specjalności oraz podział studentów na specjalności dla studentów studiów 3-semestralnych następuje niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem pierwszego semestru nauki. Przypisanie studenta do specjalności realizowane będzie z uwzględnieniem preferencji studenta wskazanych na etapie rejestracji w procesie rekrutacji. Zasady podziału na specjalności określa Uchwała RW WFMiI nr. 81 z dnia 21 września 2016 roku.
Studia stacjonarne na kierunku informatyka  (1,5 roku) rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19.

Additional information