Informatyka w języku angielskim

Wydział:

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania:

2 lata

Liczba miejsc: 36
Specjalność:
  • data analytics (analityka danych)
  • multimedia and computer graphics (grafika komputerowa i multimedia)
  • applied computer science (informatyka stosowana)
  • computational engineering (inżynieria obliczeniowa)
  • information and telecommunication technology (teleinformatyka)

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na 4-semestralne studia na kierunku informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy inżyniera uzyskany w obszarze nauk technicznych lub licencjata uzyskany w obszarze nauk technicznych lub ścisłych. Studia z wykładowym językiem angielskim prowadzone są wyłącznie na 4-ro semestralnych studiach magisterskich.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na 4-semestralne studia na kierunku informatyka jest:
1. złożenie dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, uwzględniającej wskaźnik rekrutacyjny stanowiący wynik przeprowadzonego testu sprawdzającego efekty kształcenia na poziomie szóstym PRK ocenianego w skali od 0 do 100 pkt, podzielony przez 20, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów informatyka.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. kserokopia suplementu do dyplomu,
3. wystawione przez dziekanat ukończonego wydziału zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w okresie studiów I stopnia, obliczonej zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom, o ile taka informacja nie jest podana w jednym z dokumentów wymienionych w pkt 1 i pkt 2,
4. pozostałe dokumenty wskazane w § 16 załącznika nr 1 uchwały Senatu PK.

Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku informatyka w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE albo TOEFL, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem matury zdawanej na poziomie dwujęzycznym, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Absolwenci studiów z wykładowym językiem angielskim są zwolnieni z obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego z języka angielskiego przeprowadzanego na Politechnice Krakowskiej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Dla studentów 4-semestralnych studiów II stopnia podział na specjalności następuje po ukończeniu I-go semestru studiów. Zasady podziału na specjalności określa Uchwała RW WFMiI nr. 81 z dnia 21 września 2016 roku.PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information