Matematyka

Wydział:

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 2 lata
Liczba miejsc: 72 (5*)
Specjalność:
  • matematyka w finansach i ekonomii
  • modelowanie matematyczne

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów matematyka mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w zakresie kierunku spełniającego łącznie dwa warunki:

  •  kierunek został przyporządkowany do obszaru nauk ścisłych,
  •  dla kierunku wskazano dziedzinę nauk matematycznych jako dziedzinę, z którą związane są efekty kształcenia.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów matematyka jest:
1. złożenie dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie średniej ocen uzyskanych w okresie studiów I stopnia, obliczonej zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów matematyka.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. kserokopia suplementu do dyplomu,
3. wystawione przez dziekanat ukończonego wydziału zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w okresie studiów I stopnia, obliczonej zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom, o ile taka informacja nie jest podana w jednym z dokumentów wymienionych w pkt 1 i pkt 2,
4. pozostałe dokumenty wskazane w § 16 załącznika nr 1 uchwały Senatu PK.

Podział na specjalności dla osób przyjętych na kierunek studiów matematyka nastąpi po pierwszym semestrze nauki. Przypisanie studenta do specjalności realizowane będzie z uwzględnieniem preferencji studenta wskazanych na etapie  rejestracji w procesie rekrutacji.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia ww. kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information