Technologia chemiczna

Wydział:

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania:

2 lata

Liczba miejsc: 40 (1*)
Specjalność:
  • analityka przemysłowa i środowiskowa
  • chemia i technologia kosmetyków
  • kataliza przemysłowa
  • lekka technologia organiczna
  • technologia polimerów
  • technologie środowiska i gospodarka odpadami

* Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na studia 4-semestralne na kierunku technologia chemiczna mogą się ubiegać kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na 4-semestralne studia II stopnia na kierunku technologia chemiczna musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia obejmujące minimum 50% kompetencji obszarowych przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku technologia chemiczna.
Uzupełnienie braków kompetencyjnych będzie osiągnięte w wyniku zaliczenia zajęć realizowanych na pierwszym semestrze studiów II stopnia oraz w ramach przedmiotów uzupełniających nieobjętych planem studiów II stopnia.

 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek technologia chemiczna jest:
1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie sumy średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego) oraz wyniku testu sprawdzającego efekty kształcenia studiów I stopnia dla kierunku technologia chemiczna ocenianego w skali od 0 do 5 pkt, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów technologia chemiczna.

Test sprawdzający efekty kształcenia zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru.
Maksymalny czas odpowiedzi na pytania zawarte w teście wynosi 60 minut. Wszystkie pytania testowe mają jednakową wagę.
Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe, zawiera pytania przygotowane przez osoby odpowiedzialne za dany przedmiot na studiach I stopnia w ilości 2 pytania na każdy punkt ECTS przypisany do przedmiotu.
Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe, podaje się do wiadomości kandydatów najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu,
3. pozostałe dokumenty wskazane w § 16 załącznika nr 1 uchwały Senatu PK.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia ww. kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information