Technologia chemiczna w języku angielskim

Wydział:

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania:

1,5 roku

Liczba miejsc: 24 (1*)
Specjalność:
  • innovative chemical technologies (innowacyjne technologie chemiczne )

* Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na studia 3-semestralne na kierunku technologia chemiczna w języku angielskim mogą się ubiegać kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na 3-semestralne studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia obejmujące minimum 70% kompetencji obszarowych przewidzianych dla
studiów I stopnia na kierunku technologia chemiczna realizowanym na WIiTCh. Uzupełnienie braków kompetencyjnych będzie osiągnięte w wyniku zaliczenia zajęć realizowanych na pierwszym semestrze studiów II stopnia oraz w ramach przedmiotów uzupełniających nieobjętych planem studiów II stopnia.

 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek technologia chemiczna w języku angielskim jest:
1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie sumy średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego) oraz wyniku testu sprawdzającego efekty kształcenia studiów I stopnia dla kierunku technologia chemiczna ocenianego w skali od 0 do 5 pkt, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów technologia chemiczna w języku angielskim.

Test sprawdzający efekty kształcenia zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru.
Maksymalny czas odpowiedzi na pytania zawarte w teście wynosi 60 minut. Wszystkie pytania testowe mają jednakową wagę.
Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe, zawiera pytania przygotowane przez osoby odpowiedzialne za dany przedmiot na studiach I stopnia w ilości 2 pytania na każdy punkt ECTS przypisany do przedmiotu.
Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku technologia chemiczna rozwiązują test sprawdzający efekty kształcenia w języku angielskim.
Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe, podaje się do wiadomości kandydatów najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu,
3. pozostałe dokumenty wskazane w § 16 załącznika nr 1 uchwały Senatu PK,
4. od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; wymóg ten nie dotyczy absolwentów studiów z wykładowym językiem angielskim.

Studia stacjonarne na kierunku technologia chemiczna w języku angielskim (1,5 roku) rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia ww. kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Additional information