Energetyka - WIEiK

Wydział:

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc: 24
Specjalność:
  • odnawialne źródła energii elektrycznej

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów energetyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów energetyka jest:
1. złożenie kompletu dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego, ustalanego na podstawie wyniku testu sprawdzającego efekty kształcenia lub na podstawie średniej z przebiegu studiów – w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na kierunku zgodnym z wybranym w rekrutacji, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów energetyka.
Kandydat, który ukończył studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na kierunku zgodnym z wybranym w rekrutacji, może złożyć podanie zwalniające go z testu sprawdzającego efekty kształcenia. Wskaźnik rekrutacyjny jest wówczas ustalony na podstawie średniej z przebiegu studiów, z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku według powszechnie przyjętych zasad.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. pozostałe dokumenty wskazane w § 16 załącznika nr 1.

Test sprawdzający efekty kształcenia

  1. Test sprawdzający efekty kształcenia jest testem jednokrotnego wyboru i ma formę pisemną. Składa się on z pięćdziesięciu pytań. Wskaźnik rekrutacyjny R dla kandydata, który odpowie poprawnie na n pytań wynosi:

    R = n/10

  2. Test sprawdzający efekty kształcenia musi być wykonany samodzielnie. Należy podporządkowywać się poleceniom członków WKR WIEiK, pod rygorem zaliczenia testu z zerowym wskaźnikiem rekrutacyjnym.
  3. Pytania testowe generowane są na podstawie zestawu zagadnień, tworzonego na podstawie treści kształcenia z wybranych przedmiotów nauczania, prowadzonych na WIEiK na studiach I stopnia na kierunku energetyka.
  4. Zestaw zagadnień oraz szczegółowy regulamin organizacyjny przeprowadzania testu będą podane do wiadomości publicznej co najmniej na trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia.

Studia stacjonarne na kierunku energetyka rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19.

Additional information