Wymagane dokumenty - studia II stopnia

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PK z dnia 11 maja 2018 r. znak R.0201.35.2018 w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2018/19 od kandydatów na studia II stopnia wymagane są następujące dokumenty:

1) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) a w przypadku jego braku, zaświadczenie o ukończeniu studiów (w takim wypadku dyplom należy dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu),
2) kserokopia suplementu do dyplomu lub, w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych, indeksu z ukończonych studiów (oryginał do wglądu),
3) zaświadczenie o średniej arytmetycznej lub średniej ważonej z toku ukończonych studiów (w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych dla poszczególnych kierunków); w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się - zaświadczenie o uzyskanych wynikach potwierdzenia efektów uczenia się,
4) zgłoszenie kandydata na PK (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
5) ankieta osobowa (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
6) podaniea o przyjęcie na studia (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
7) zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),
8) kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał do wglądu); cudzoziemcy zobowiązani są ponadto dołączyć kserokopię dokumentu uprawniającego ich do ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich np. Karty Polaka (oryginał do wglądu),
9) dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, której wysokość ustala Rektor PK.

Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej w formacie JPG o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele. Fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Wydziałowe komisje rekrutacyjne potwierdzają za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 1, pkt 2 i pkt 8. W wyjątkowych sytuacjach, po zakończeniu prac przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów może dokonać pracownik dziekanatu.

Dyplomy uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości RP oraz powinny zostać poddane legalizacji albo opatrzone apostille. Powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie.

Zasady uznawania do celów akademickich dyplomów uzyskanych za granicą reguluje art. 191a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze oraz umowy międzynarodowe.

PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU KANDYDATA

Jeżeli dokumenty są podpisane przez kandydata, może złożyć je ktoś z rodziny lub znajomy. Osoba składająca dokumenty nie musi przedkładać wtedy żadnych pełnomocnictw. Proszę pamiętać, że formularze wydrukowane z programu do rejestracji elektronicznej, z podpisami kandydata, muszą się również znaleźć w komplecie dokumentów.

W przypadku składania i podpisywania wymaganych dokumentów w imieniu kandydata, osoba składająca powinna dysponować upoważnieniem notarialnym. Treść takiego upoważnienia może przygotować notariusz. Można również skorzystać z wzoru pełnomocnictwa, które wymaga notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu kandydata na studia.

Additional information