Wymagane dokumenty - studia I stopnia

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PK z dnia 11 maja 2018 r. znak R.0201.35.2018 w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2018/19 z późniejszymi zmianami, od kandydatów na studia I stopnia wymagane są następujące dokumenty:

1) kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez uprawnioną instytucję, tj. dla osób, które przystępowały do egzaminu maturalnego – przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną; dla osób, które przystępowały do egzaminu dojrzałości – przez szkołę średnią (oryginał do wglądu),
2) kserokopia aneksu do świadectwa dojrzałości (wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną), w przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest ocena z przedmiotu wskazanego w aneksie (oryginał do wglądu),
3) kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest ocena z przedmiotu wskazanego w zaświadczeniu (oryginał do wglądu),
4) zgłoszenie kandydata na PK (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
5) ankieta osobowa (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
6) wniosek o wpis na listę studentów (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
7) zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek nanotechnologie i nanomateriały na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz na wszystkie kierunki na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),
8) kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku jego braku innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał do wglądu),
9) zaświadczenie o uzyskanych wynikach potwierdzenia efektów uczenia się na PK (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się),
10) dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej w formacie JPG o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele. Fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Wydziałowe komisje rekrutacyjne potwierdzają za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 1–3 i pkt 8. W wyjątkowych sytuacjach, po zakończeniu prac przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów może dokonać pracownik dziekanatu.

Świadectwa uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości RP oraz powinny zostać poddane legalizacji albo opatrzone apostille. Powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie. Jeśli świadectwo nie zawiera informacji o zastosowanej skali ocen, wraz ze świadectwem dostarczyć należy dokument zawierający skalę ocen, przetłumaczony i zalegalizowany (opatrzony apostille) w sposób analogiczny do świadectwa.
Kandydat, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia pod warunkiem, że jego wykształcenie będzie podlegało uznaniu z mocy prawa na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznaniu na mocy umów międzynarodowych bądź uznane zostanie w drodze decyzji administracyjnej.

PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU KANDYDATA

Jeżeli formularze wydrukowane z programu do elektronicznej rejestracji są podpisane przez kandydata, komplet wymaganych dokumentów może złożyć ktoś z rodziny lub znajomy. Osoba składająca dokumenty nie musi przedkładać wtedy żadnych pełnomocnictw.

W przypadku składania i podpisywania wymaganych dokumentów w imieniu kandydata, osoba składająca powinna dysponować upoważnieniem notarialnym. Treść takiego upoważnienia może przygotować notariusz. Można również skorzystać z wzoru pełnomocnictwa, które wymaga notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu kandydata na studia.

Additional information