Wymagane dokumenty - studia I stopnia

Od kandydatów na studia I stopnia wymagane są następujące dokumenty:

 1. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa dojrzałości (wydanego przez uprawnioną instytucję, tj. dla osób, które przystępowały do egzaminu maturalnego - przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną; dla osób, które przystępowały do egzaminu dojrzałości - przez szkołę średnią),
 2. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (wyłącznie w przypadku, gdy podstawą przyjęcia na studia jest ocena z przedmiotu wskazanego w zaświadczeniu),
 3. wypełniony formularz zgłoszenia kandydata na PK (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
 4. wypełniona ankieta osobowa, (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji)
 5. wypełniony formularz podania o przyjęcie na studia, (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji)
 6. wypełniony formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych” według podanego poniżej wzoru, (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji)
 7. zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na makrokierunek nanotechnologie i nanomateriały prowadzony na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, a także na pozostałe kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),
 8. kserokopia dowodu osobistego lub, w przypadku cudzoziemców, paszportu, poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem,
 9. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia Karty Polaka (dotyczy cudzoziemców posiadających niniejszy dokument i ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich),
 10. zaświadczenie potwierdzające efekty uczenia się (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się),
 11. dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Opłatę należy wnosić na „wirtualne konto”, którego numer przyznawany będzie in­dy­wi­dual­nie każdemu kandydatowi w trakcie dokonywania rejestracji elektronicznej.

Podczas dokonywania rejestracji elektronicznej kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii wykonanej zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w formacie JPG o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele.

Dodatkowo kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na podstawie świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami Polski powinni złożyć:

 • świadectwo dojrzałości wraz ze skalą ocen;
  Świadectwa uzyskane zagranicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości RP. Świadectwo powinno także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia to świadectwo w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie.
 • Apostille, które jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za ważne na terytorium innego państwa;

  Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły tę konwencję.

  albo

 • potwierdzenie autentyczności świadectwa (legalizacja).

  Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, w którym otrzymałeś dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej, powinieneś dokonać legalizacji tego dokumentu.

  Zwykle legalizacji dokumentu dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. W tym celu należy się udać z dokumentem do polskiego konsulatu i zapytać o procedurę jego legalizacji.

 PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU KANDYDATA

Jeżeli dokumenty są podpisane przez kandydata, może złożyć je ktoś z rodziny lub znajomy. Osoba składająca dokumenty nie musi przedkładać wtedy żadnych pełnomocnictw. Proszę pamiętać, że formularze wydrukowane z programu do rejestracji elektronicznej, z podpisami kandydata, muszą się również znaleźć w komplecie dokumentów.
W przypadku składania i podpisywania wymaganych dokumentów w imieniu kandydata, osoba składająca powinna dysponować upoważnieniem notarialnym. Treść takiego upoważnienia może przygotować notariusz. Można również skorzystać z wzoru pełnomocnictwa, które wymaga notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu kandydata na studia.

 

 

Additional information