Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Wymagane dokumenty - studia II stopnia

Od kandydatów na studia II stopnia wymagane są następujące dokumenty:
1) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) a w przypadku jego braku, zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2) kserokopia suplementu do dyplomu lub, w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych, indeksu z ukończonych studiów (oryginał do wglądu),
3) zaświadczenie o średniej arytmetycznej lub średniej ważonej z toku ukończonych studiów (w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych); w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się - zaświadczenie o uzyskanych wynikach potwierdzenia efektów uczenia się,
4) formularz zgłoszenia kandydata na PK (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
5) ankieta osobowa (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
6) formularz podania o przyjęcie na studia (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
7) formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych” (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
8) zaświadczenie wydane przez lekarza — specjalistę medycyny pracy (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),
9) kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał do wglądu); cudzoziemcy zobowiązani są ponadto dołączyć kserokopię dokumentu uprawniającego ich do ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich np. Karty Polaka (oryginał do wglądu),
10) dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, której wysokość ustala Rektor PK.

Podczas dokonywania rejestracji elektronicznej kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o formacie JPG o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele.

Dyplomy uzyskane zagranicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości RP, ponadto muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. Apostille jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (w tym dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za ważne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 112 poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły tę konwencję.

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (w tym dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przystąpił do konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, w którym wydano dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej, należy dokonać legalizacji tego dokumentu.

Zwykle legalizacji dokumentu urzędowego dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Konsul w szczególności może poświadczyć autentyczność podpisu i charakter, w jakim działała osoba podpisująca dokument urzędowy lub dokonująca jego uwierzytelnienia oraz tożsamość pieczęci albo stempla, którym jest opatrzony ten dokument.
Dyplomy uzyskane zagranicą powinny także posiadać adnotację określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie.

 

 PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU KANDYDATA

 Jeżeli dokumenty są podpisane przez kandydata, może złożyć je ktoś z rodziny lub znajomy. Osoba składająca dokumenty nie musi przedkładać wtedy żadnych pełnomocnictw. Proszę pamiętać, że formularze wydrukowane z programu do rejestracji elektronicznej, z podpisami kandydata, muszą się również znaleźć w komplecie dokumentów.

W przypadku składania i podpisywania wymaganych dokumentów w imieniu kandydata, osoba składająca powinna dysponować upoważnieniem notarialnym. Treść takiego upoważnienia może przygotować notariusz. Można również skorzystać z wzoru pełnomocnictwa, które wymaga notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu kandydata na studia.

 

 


Additional information