Wymagane dokumenty - studia III stopnia


Wykaz dokumentów, które należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 kwietnia 2017 r. nr 29/d/04/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18 dokumentami wymaganymi od kandydatów na studia III stopnia:

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia na kierunku: architektura i urbanistyka (tytuł zawodowy mgr inż. arch.), architektura (tytuł zawodowy mgr inż. arch.) lub architektura krajobrazu (tytuł zawodowy mgr inż., mgr inż. arch. krajobrazu) poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR WA,
- podanie o przyjęcie na studia (formularz PK),
- życiorys (formularz PK),
- ankieta osobowa (formularz PK),
- formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych” (formularz PK),
- kserokopia dowodu osobistego lub w przypadku cudzoziemców paszportu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR WA,
- 2 kolorowe fotografie wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- zaświadczenie (sporządzone według obowiązującego na Wydziale Architektury wzoru) potwierdzające odbycie po ukończeniu studiów co najmniej 6-miesięcznej praktyki zawodowej zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów.

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

- odpis dyplomu ukończenia studiów potwierdzający uzyskanie tytułu magistra (lub tytułu równorzędnego) bądź kserokopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR WIL,
- podanie o przyjęcie na studia (formularz PK),
- życiorys (formularz PK),
- ankieta osobowa (formularz PK),
- formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych” (formularz PK),
- kserokopia dowodu osobistego lub w przypadku cudzoziemców paszportu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR WIL,
- 2 kolorowe fotografie przygotowane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- zaświadczenie o średniej ważonej za pomocą punktów ECTS ocen z toku studiów (jednolitych magisterskich lub I i II stopnia) – nie dotyczy absolwentów Wydziału Inżynierii
4 Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
- odpis dyplomu ukończenia studiów potwierdzający uzyskanie tytułu magistra (lub tytułu równorzędnego) bądź kserokopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR WIŚ,
- kserokopia suplementu do dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez WKR WIŚ albo inny dokument poświadczający średnią ocen z toku ukończonych studiów,
- podanie o przyjęcie na studia (formularz PK),
- życiorys (formularz PK),
- ankieta osobowa (formularz PK),
- formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych” (formularz PK),
- kserokopia dowodu osobistego lub w przypadku cudzoziemców paszportu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR WIŚ,
- 2 kolorowe fotografie wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- list motywacyjny,
- dokument potwierdzający znajomość języka obcego (język: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski; preferowany poziom B2),
- pisemne oświadczenie samodzielnego pracownika naukowego wyrażające gotowość do sprawowania opieki naukowej jako opiekun/promotor pracy doktorskiej (według § 5 obowiązującego Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej),
- pisemne oświadczenie Instytutu prowadzącego o zapewnieniu odpowiedniego wymiaru zajęć dydaktycznych (współuczestniczenie w zajęciach lub w miarę możliwości prowadzenie zajęć).

W przypadku kandydatów obcokrajowców wymagane są takie same dokumenty jak dla studentów kończących polskie uczelnie wyższe. Jednakże istnieje konieczność wcześniejszej weryfikacji składanych dokumentów w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Warszawska 24, budynek WIiTCh (W–12), pok. 2; tel.: (12) 628 30 44; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

- odpis dyplomu ukończenia studiów potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra (lub tytułu równorzędnego) bądź kserokopia tego dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR WIiTCh,
- kserokopia suplementu do ww. dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR WIiTCh,
- podanie o przyjęcie na studia (formularz PK),
- życiorys (formularz PK),
- ankieta osobowa (formularz PK),
- formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych” (formularz PK),
- kserokopia dowodu osobistego lub w przypadku cudzoziemców paszportu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR WIiTCh,
- 2 kolorowe fotografie przygotowane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- zaświadczenie lekarskie (lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów w dziedzinie chemii,
- wykaz udokumentowanych osiągnięć naukowych i zawodowych (jeśli są).

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

- dyplom ukończonych studiów wyższych lub jego poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR WM kserokopia,
- podanie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia III stopnia (formularz PK),
- życiorys (formularz PK),
- ankieta osobowa (formularz PK),
- wypełniony formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych” (formularz PK),
- kserokopia dowodu osobistego lub w przypadku cudzoziemców paszportu, poświadczona przez WKR WM za zgodność z oryginałem,
- 2 kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów potwierdzone przez dziekanat,
- informacja o dorobku naukowym oraz informacje świadczące o działalności naukowej w tym również o odbytych praktykach i stażach zagranicznych.

 

Zarządzenie nr 40 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 13 czerwca 2017 r. znak R.0201-47/17 w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia uruchamianych w roku akademickim 2017/18

Wzory dokumentów w formacie umożliwiającym edycję:

ANKIETA OSOBOWA kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia III stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2017/18

PODANIE kandydata na studia III stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej

Informacje przekazywane osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych

ŻYCIORYS kandydata na studia III stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej

Zaświadczenie o odbyciu praktyki zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów - Wydział Architektury

 

Additional information